Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-10-22

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
22-10-79

Hr Baron Rosenørn-Lehn
Ved at betragte Frankrigs Plastik i den sidste halve Snees Aar er det blevet klart for mig som vel for de fleste at man ikke siden Renaissancen ja knap siden Oldtidens Dage har seet en saa frodig Udvikling baaren frem af en saa stor Mængde betydelige Billedehuggere.
Det er derfor et levende Ønske hos mig at vi her i Landet eiede de meest fremragende Værker af de dygtigste Kunstnere og jeg er villig til at anvende indtil Kr. 20.000 til Indkjøb af Afstøbninger i Gibs, naar man derved kunde opnaa det Øiemed at disse Værker ved at udstilles offentlig baade for Kunstnerne og

Publikum kunde blive frugtbringende ogsaa for vor Smag herhjemme.
Da der netop nu indrettes en Skulpturafdeling for dansk moderne Plastik inden for Malerisamlingens Enemærker har jeg tænkt at der mulig kunde blive Plads ogsaa for de franske Afstøbninger.
Hvis De Hr. Baron, vilde interessere Dem for denne Sag og den opnaaede den fornødne Stadfæstelse af de Vedkommende da havde jeg tænkt mig at Valget af de paagjældende Statuer skete efter Forslag af mig og blev bifaldt af Galleribestyrelsen - eller hvis man foretrak: anvendt og at der anskaffedes successive 2 à 3 Aaret (Hvis jeg kan overkomme det vil jeg gjerne give flere) alt dog under Forudsætning at de kunne erholdes for en rimelig Priis .- jeg tænker mig fr. 1000 pr Figur

Jeg vil ogsaa lægge megen Vægt paa at de blev udstillede paa Charlottenborg førend de kom paa Malerisamlingen paa den aarlige Udstilling.
Dernæst burde de formentlig strax opstilles paa Malerisamlingen paa Christiansborg og indlemmes i den moderne Sculptursamling.
Hvis denne engang faaer et eget Musæum da skulde de opstilles deri.
Jeg tør maaske haabe at De, Hr. Baron, vil skjænke denne Sag Deres Velvilie og jeg vil da om nogle Dage tage mig den Frihed at søge Dem for at erfare hvad jeg videre maatte have at gjøre for at bringe den frem.
Med Højagtelse og Ærbødighed
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv