Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-21

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Myhlenphort skriver om forsendelse og afstøbninger af Teneranis værker og om W. Helbigs forfængelighed. Han har kun overfladisk kendskab til Innocenti.

Transskription

den 21 Decbr 1889.

Kjære Herr Jacobsen

I Besiddelse af Deres Skrivelser af 6 - 13 - 14 ds. har jeg herved den Fornøielse at tilstille Dem Herr Teneranis Kvittering for den sidste Rate af Betalingen for Livets og Sødens Genier. Den vil naturligvis blive expederet i Overensstemmelse med Deres Forskrifter via Livorno med det første afgaaende Dampskib i Begyndelsen af Januar. Herfra expederes den paa Lørdag til Sheperd, og Emballagen samt Transporten bliver at betale ved Ankomsten. Assurancen besørger de jo altsaa selv.
Det blev overflødig at spørge Herr Tenerani om Prisen paa Afstøbning af hans Faders Buste. Han sagde mig da han idag var her, at han erindrede at De

da De var her havde udtalt Ønsket at eie den, og da han i Museet havde et Exemplar i Marmor foruden det der findes i hans Bolig, saa sender han den som Present da det er ham Kjært at vide den opstillet i en saa værdifuld Samling som Deres. Jeg maae forresten gjøre Dem opmærksom paa at De aldeles ikke er bleven flaaet ved Afstøbningen af Venus og Amor. Den stipulerede Priis var 500 frcs, og De betalte kun 483 frcs. At De derimod er blevet flaaet af Gibseren i München er sikkert nok, men det var Dem selv der ønskede at Zöllner skulde foretage Støbningen der. Her var der Ingen der kjendte ham: Tenerani sagde at han vilde skrive til Dem personlig angaaende Busten.

Angaaende Helbig kan jeg ikke sige Dem andet end hvad jeg tidligere har udtalt. Han er en i visse Retninger begavet Mand, der fik sin afsked fra Institutet paa Capitol fordi han har brouilleret dette med Italienerne. Var dette ikke saa, da vilde han naturligviis være blevet Directeur efter Henzen, saameget mere som han jo har været der i 25 Aar. Om han er riig ved jeg ikke. Han lever som en Mand der ikke har oeconomiske Vanskeligheder men saavidt jeg veed uden særlig Flothed. Personig er mit Kjendskab til ham ringe. Han er almindelig bekjendt for at være latterlig forfængelig og for at have en umaadelig Passion for Ordensdecorationer. hans Hustru er russisk af Fødsel, umaadelig i physisk

Omfang og meget musikalsk samt en Deel emanciperet. Det er det hvad jeg kan sige om ham. Hvad Innocenti angaar da har jeg aldeles intet med ham at gjøre, og kjender ham kun gennem Dem. Hvis han erfarer Noget om deres Forbindelse med Helbig, da kan De stole paa at det ikke er gjennem mig, thi Innocenti har ingen Anledning til at komme i Berøring med mig uden som en meget underordnet Person hvem man ikke indlader sig i Confidencer.
Glædelig Juul til Dem og Deres Frue fra min Hustru og Deres hengivne
C. A. Myhlenphort

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Carlsberg Arkiv