Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-11-26

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Ludvig Brandstrup bliver budt velkommen i bestyrelsen for legatet "Albertina". HJ fortæller, at der ikke de kommende år vil blive opstillet statuer i København bekostet af Albertina-Legatet. I stedet vil man sørge for, at alle tidligere opstillede værker bliver opstillet på ordentlige 'varige' sokler.

Transskription

26de Nov 17

Kjære Hr. Brandstrup.
Maa jeg som Formand for "Albertina" have Lov at byde Dem velkommen som Medlem af dets Bestyrelse.
Siden min Fader døde har Legatet ikke anvendt Penge paa Bestilling af Statuer, men sørget for, at der anskaffedes Sokler, hvor det tiltrængtes f. Ex. "Tubalkain" udfor Polyt. Læreanstalt.
Steins "Vandbærer" i Grønningen

Evens' "Fisker" St. og Lille Strandstr. og Hasselriis's "Faun" i Ørstedsparken.
I min Faders sidste Leveaar opstillede han jo et Utal af Værker, som ofte vare alt andet end Velkomne og altid stærkt kritiserede. Meningen er jo derimod at Byens Borgere skulde glæde sig med dem og holde af dem - finder ialfald jeg, - derfor har jeg valgt med Billigelse af de andre Medlemmer (Rump, Kampmann) at vente nogle Aar førend Albertina igen lader høre fra sig

Saa snart Gadeordningen ved Jarmerstaarn er tilendebragt foreslaar jeg at vi tre engang blive enige om et Fodstykke til Cains Løvegrubbe, som stadigt staar paa et af Træ - da vil, naar det er sket, alle Figurerne som Albertina har ladet opstille staa paa smukke og varige Fodstykker -

Med venlig Hilsen
Deres forbundne
Helge Jacobsen

Hr. Billedhugger L. Brandstrup
Bjerregaardssidevej
Valby

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Thorvaldsens Museums arkiv, Albertina- legatets kopibøger