Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-01-24

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen afslører for Tuxen, at han forbereder en stor udstilling af fransk kunst i København. Til sidst i brevet fortæller han, at datteren Beatrice ligger for døden, hårdt angrebet af hjernebetændelse.

Transskription

24-1-88

Kjære Hr. Tuxen

Denne Gang kan jeg ikke imødekomme Deres Ønske som det foreligger.
De vil vistnok snart erfare ad anden Vei at jeg har en meget stor Plan for, nemlig at foranstalte en stor Udstilling af fransk Kunst her i Byen i Sommer.
Planen er saa fuldstændig sat i Scene at dens

Iværksættelse er sikkret
Vore hjemlige Kunstnere som jeg troede at skulle have til Forbundsfæller i denne Sag, have stillet sig i det hele taget paa et noget lavbenet Standpunct og udtale at vor egen danske (nordiske) Udstilling vil lide derved.
Vist er det at vor skandinaviske Udtill. maa anstrænge sig stærkt for at vise hvad de danske formaaer.
Derfor vil jeg hvis De

ønsker det give Afkald paa min Hustrus Portrait til Fordeel for den danske Udstilling, men jeg vil rigtignok nødig have det til München.
Skulde De ikke ønske det udstillet paa den danske Udstill. iaar saa er jeg villig til at overlade Dem det til Verdensudstillingen i Paris 1889 hvor det ogsaa gjælder om at Danmark er repræsenteret saa smukt som muligt. Da vi danske

holde Udstilling iaar er München en Concurrence til os som jeg egentlig heller ikke synes der er Grund til at støtte
_
Da jeg dog har Pennen i Haand, saa lad mig sige Dem at Vorherre har lagt et nyt Kors paa os.
Døden har lagt sin haarde Haand paa min yndige, blomstrende, kjærlige, lille Datter Beatrice. Hjernebetændelse i svær Grad har angrebet hende - og Lægerne levne os intet Haab!

Venlig Hilsen
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Windsor

Glyptotekets Arkiv