Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-02-08

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ udtrykker sin mening om Manet og impressionisterne. Han fraråder Helge at blive kunsthistoriker og mener, at både han og Vagn skal fortsætte deres uddannelse til bryggere.

Transskription

Søndag Aften
8-2-3

Min kjære Helge.
Tak for Dit kjære Brev af 2-2-3
Du skriver fortrin d ligt uh! Det staves fortrinligt, som Du kan sige Dig selv da det kommer af Fortrin.
Jeg er enig med Eder at I sender os Christens og lignende Regninger, som da blive betalt af mig - vel at mærke naar Beløbet er bevilget, som det hedder i Rigsdagen.
Beckett kjendte ikke noget værk over Besnard.
Manet er en berømt fransk Maler Impressionismens Opfinder. Der findes nogle

(på langs: Tak for Ideen om at anmode Slott Møller eller H.V.H til at tegne Brevkort, den kan maaske blive brugt!)

Billeder af ham i Luxembourg, som skattes høit af Impressionismens Ildtilbedere.
For mig ere de kun hæslige, manierede, affecterede.
Jeg har sagt til Mama at det var et daarligt Raad hun gav Dig at beskjæftige dig med Kunststudier o. lign.
Jeg raader Dig indstændigt til lige det modsatte.
Brug al Din Tid Dag og Aften til Studiet af Bryggeriet, Chemi og Physik og alt hvad dertil hører. Det kan nok gjøres nødvendigt.
I maa begge concentrere Eder med Eders fulde Energi
på langs: Kl. 8 Fenger var her nu og sagde at Paula havde det saa godt som man kunde ønske, det seer ud til at hun allerede ere over det værste.

paa at uddanne Eder til det som er Eders Livsopgave og forhaabentlig vil blive Eders Stilling og Gjerning: Bryggere.
Det glædede mig da ogsaa at Helge havde afviist Mamas Raad.
Mama skrev det til Dig i en Misstemning. Vi tænke og tale jo bestandig paa Eders Fremtid, og det var i en af disse Samtaler at der blev Yttret Tvivl om I nogensinde vilde blive Eders Opgavegave Voxen, og da navnlig Du, min kjære Helge med din lidet energiske og lidet foretagsomme Natur indgyder mig ofte store Tvivl om Du nogensinde vil kunne tage dig sammen
på langs: Da tyskerne regne med Réaumur er uheldigviis alle Ballings Sacch. forsynede med Réaumur-Scala.
Det fornøier mig at Du kan flotte Dig med Erindringen om at have danset i kvadrille (kvadrattegn) med the Duchess of ....

Og det var efter saadanne Betragtninger at Mama tænkte at Du maaske heller slet ikke skulle blive Brygger.
Men Mama tænkte ikke paa at Du heller ikke kan blive noget Andet og at det vilde være urigtigt at distrahere Dig, at Du netop skal concentrere Dig samle Dig heelt og fuldt paa Dit Maal.
Vi skulde have været hos Krog igaar (Krogs Fødselsdag) Tuxens idag og Normas (Oldemoers Fødselsdag) paa Søndag men vi have maatte afsige Alt. Paula have nemlig faaet Difteritis, heldigviis som det synes ikke i nogen høi Grad.
Hun bad mig hilse Eder og bede Eder ikke at skrive til hende da Eders Breve saa vilde blive brændte. Alt hvad der kommer i Berøring eller blot Nærhed af hende blive naturligviis ... brændt

på langs:
Jeg skriver saasnart der er nogen Forandring i Sygdommen. Hilsen til Eder begge fra Mama og Papa.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Dalkeith, Edinburg

Carlsberg arkiv