Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-02-10

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved undskylder meget at være påtrængende, men han beder Carl Jacobsen om at være behjælpelig med at skaffe ham den franske æreslegion.

Transskription

Constantinople, 10 Februar 1890.
Hotel Impérial.

Privat Confidently.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Naar jeg tillader mig at skrive Disse Linier til Dem, beder jeg først og fremmest at opfatte dem saaledes, at min Dristighed ikke bliver misforstaaet, eller syntes som paatrængende. - Men at Grunden dertil, er, en for min Stilling i disse Lænder Nyttelig Sag, hvorved jeg ved forskil lige Lei ligheder vil overkomme flere Vanskeligheder og personlig skulde regne til en stor Ære.
Og naar jeg drister mig at skrive til Dem derom, er det af den Grund, at jeg troer. De haver saa megen Interesse for mig, at De gjærne vil fremme Sagen, dersom det er i Deres Magt.
"Sagen er den" I de sidste Danske Blade har jeg seet, at flere Landsmænd

er blevet decoreret med det Franske Æres Legions Kors, og jeg har sat mig i Hovedet, at De vistnok ogsaa kunde faa denne Decoration for mig, dersom De vil. Dette er min Bøn til Dem, som jeg beder ikke at afslaa, dersom det staar i Deres Magt.
De ved, jeg har Institutets Palmer allerede flere Aar, og derpaa følger sedvanligt Korset; jeg er overbeviist om, at Monsieur Clermont Ganneau, Membre de l'Institut, 22 Rue de Chaillot, Paris, gjærne vil hjælpe, dersom det er nødvendigt.-

Idet jeg gjentager Bønnen om at undskylde min Dristighed og i et hvært Tilfælde ikke blive Vred, forbliver jeg, min Kjære Hr. Jacobsen, Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895