Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ er nu også interesseret i at købe aramæiske indskrifter.

Transskription

18.- 2.- 86.

Kjære Hr. Løytved.
Efter iforgaars at have tilskrevet Dem, at jeg ønskede at kjøbe Sagerne og bedet Dem om at sørge for, at Indpakningen blev saa solid, som den kan præsteres i Syrien, modtog jeg igaar Deres venlige Skrivelse af 1. ds., for hvilken jeg meget takker Dem.
Jeg skynder mig at sende de 13.600 fr.
Jeg har naturligvis ikke noget imod, at Professor Euting eller hvem som helst faaer Aftryk af Indskrifterne.
Det er klart, at det vil have Betydning, at den danske Samling af Palmyra-Sculpturer beholder den størst mulige 0vervægt over de andre europæiske Samlinger af denne Slags.
Spørgsmaalet er nu blot, findes der endnu store Masser af disse Sculpturer? I saa Fald vil jeg deels ikke have Raad til vedblivende at kjøbe, deels vil det jo ikke være nødvendigt, da den nuværende Samling er saa riigelig, at man kan nøies med at complettere den med Stykker af eiendommelig Art.
Paa den anden Side er der Grund til at antage, at disse Palmyra-Relieffer snart er udtømte og altsaa ere store Sjeldenheder, saa er der jo særlig Grund til at søge at erhverve ethvert Stykke, som man kan faa fat paa.
Jeg har hidtil ikke brudt mig om Indskrifter, men da der nu er kommen en saa stor Samling af aramæiske Indskrifter til Glyptotheket, turde det være et Spørgsmaal, om det ikke var rigtigt ogsaa at erhverve, hvad der til billig Priis maatte forefindes af den Slags. Tilmed ere Indskrifter vel ikke kostbare at kjøbe? I den store Samling af Photographier fra Palmyra, som jeg har, er der ingen fra Necropolis, ingen, som paa nogen Maade illustrerer eller forklarer Relieffernes Anbringelse. Var det ikke muligt, at De ved Leilighed kunde skaffe mig Photographier (eller Tegninger) af de Grave, hvor Reliefferne have været indsatte? Jeg vil nu udarbeide et udførligt Catalog til Samlingen, og det vilde være interessant for Deres Landsmænd at læse ved Beskrivelsen af Palmyra-Sculpturerne: —"af de Grave, hvor disse Sculpturer have været anbragte, giver Consul Løytved nedenstaaende Beskrivelse".
Hvis De vilde give mig en Beskrivelse til Oplysning om Palmyras Necropolis' Beskaffenhed og Sculpturernes Anbringelse og Findesteder, saa vilde jeg sætte den ind i Cataloget med Deres Navn som Autor; og mulig lade udføre en eller flere Tegninger af Gravstederne i Træsnit.
De holder mig nok au courant med, hvad De erhverver. Forekommer der aldrig Sager fra Ninive, og findes der aldrig Noget i Jerusalem selv eller i Palæstinas Stæder?
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.