Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-02

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Lange agiterer voldsomt for, at Martin Nyrop og A.P. Weis kommer med på den forestående ekspedition til Grækenland.

Transskription

Kjære Jacobsen
Da jeg betragter det som højst usandsynligt, at Fenger kan gjøre Expeditionen med, tillader jeg mig at henlede Deres Opmærksomhed paa Arkitekt Martin Nyrop, som jeg betragter som en betydelig Dygtighed. Han vandt for nogle Aar siden den store Guldmedaille og rejste derefter et Par Aar - ogsaa i Græken, hvilket jeg betragter som endnu en Grund til at faa ham med og en Grund for ham selv til at ønske a komme

med. Jeg kjender ham personlig kun lidt, men har i alle Henseender et godt Indtryk af ham.
Hvis der saa kunde i alt med Ministeriets Tilskud opnaas 5 Rejseportioner (à 2000), kunde saa ikke A.P. Weis faa en? Han kan vist forresten selv lægge noget til, om fornødent.
Eller kunde han ikke deltage som Deres og Deres Hustrus personlige Ledsager ?
Ja undskyld jeg snakker for min Tarv. Jeg holder saa meget af Weis som dannet Mand og som fortrolig

Ven, at Rejsens Glæde ganske sikkert vilde forøges betydelig for mig, hvis han kom med, og derfor agiterer jeg. Det har jo et Menneske Lov til.
Der er forresten et af vore større Navne i Baggrunden, som jeg dog ikke kan andet end nævne, nemlig vor berømte og geniale og højlærde Sprogforsker Dr. Vilh. Thomsen.
Jeg anser det forresten ikke for sandsynligt at han kan; men det vilde være en smul Deltager

Venligste Hilsen
Deres hengivne
Jul. Lange

2/1 87

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94