Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-02-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Meldahl støtte tilbuddet til Københavns kommune om at modtage Glyptoteket som gave.

Transskription

Kjære Hr Etatsraad
Meldahl

Det var Adjunkt Jørgensen ved Metropolitanskolen som var med i Grækenland.
Han vil sikkert være den rette Mand til at oversætte Pausan[ias]
Jeg kan kun glæde m[ig] ved at dette maatte blive udført og udført af ham. Hans Adresse er Christiansborg Slot
[Resten af det originale brev mangler]

Det skulde gjøre mig ondt om Communen skulde afslaa at tage mod mit Tilbud.
Glyptotheket er for værdifuld en Samling til at maatte splittes vil Kjøbenhavn min Fødeby ikke have den er min Hustrus Fødeby og mit eget Yndlingssted Edinburgh nærmest til den.
Jeg er nu 46 Aar og maa gjøre Regning paa at der kan hengaa en lang Aarrække inden en Musæumsbygning bliver færdig; jeg kan derfor ikke vente at tage Bestemmelse om Glyptothekets

Skjæbne naar jeg vil see det sikkret i en passende Bygning paa et passende Sted inden jeg bliver en gammel Mand.
Jeg haaber at De slaaer et Slag for Kunstens og Hovedstadens Æres Sag ved denne Leilighed, hvis det skulde behøves.

Deres ærbødigste

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Original i Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG