Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-02-20

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

FP sender betalingen for de to udgaver af Rodin's "L'homme au nez cassé". Han spørger, om de kan afsendes eller må blive i Paris. Han beder endvidere Asta Møller undersøge om hr. Schoeller vil sælge Daumier's "La soupe", og i så fald til hvilken pris.

Transskription

20 Feb. 18

Til Fru Asta Møller
Paris

Højtærede Frue!
I Henhold til vor Telegramudveksling har De altsaa købt til Glyptoteket de to Hoveder af Rodins: L'homme au nez cassé, og jeg tillader mig derfor at sende Dem Betalingen derfor i vedlagte Check paa 8500 Frcs. Jeg beder Dem venligst herfor tilstille Ny Carlsbergfondet en Kvittering.
Hvad Hovederne selv angaar, vilde vi gerne have dem hjem, hvis det kan lade sig gøre. Kunde De ikke ved Henvendelse i den danske Legation komme i Forbindelse med Arkitekt Henningsen

der opholder sig i Paris og har købt ind og hjemsendt Ting for Etatsraad Martin Dessau og ved hans Bistand faa Hovederne godt emballerede og afsendt fra en Ekspeditør i Paris. Stykkerne maa naturligvis krigsforsikres. Skulde det støde paa Vanskeligheder at faa Hovederne afsendte, maa vi naturligvis lade dem blive i Paris til efter Krigen, og det vilde da være os til stor Beroligelse, om de kunde anbringes i den danske Legation eller et andet sikkert Sted. Paa de Transportomkostninger, De i det ene eller andet Tilfælde maatte have, beder jeg Dem tilstille Fondet en Regning.
Paa Direktionens Vegne
ærbødigst
Frederik Poulsen

P.S. De kunde vel ikke hos M. Schoeller i Paris forhøre, om han eventuelt vilde sælge os Daumiers Tegning: La Soupe, og derfor til hvilken Pris?

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv