Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-05-09

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Poulsen aflægger beretning om sin rejse i Italien.

Transskription

Rom den 9 Maj 1911.

Hr Direktør Jacobsen!
Næst efter at takke for Deres venlige Brev vil jeg berette lidt om mit foreløbige Udbytte af Rejsen, for saa vidt det angaar Glyptotekets Interesser. På Vejen herned gjorde jeg Ophold i Arezzo og studerede i Musæet den skønne Samling arretinske Kar og tillige de etruskiske Ting, som dog ikke var af større Vigtighed. I Chiusi tilbragte jeg derefter 1½ Dag og besøgte Tomba della scimia, Tomba del Granduca og Tomba delle Colle Casuccini. En lille Korrektur til Deres Katalog i den Anledning: kun Døren paa venstre Sidevæg er malet (altsaa Skindør), den paa højre fører ind til et lillebitte rundt Gravkammer. Musæet i Chiusi var meget lærerigt. I Rom har jeg opsøgt Hartwig, der staar i Begreb med at rejse bort. Han viste mig et Kvindehoved fra antoninsk Tid, meget net, Overfladen noget beskadiget. Hvis han kan faa Handleren til at afstaa det paa rimelige Vilkaar, vil han vist tilbyde Dem det for 2500 Frks. mere er det under ingen Omstændigheder værdt. Med Hensyn til den omstridte Herkulanerinde vidste han saa godt som ingen Besked. Det havde staaet hos en Handler, og Hartwig havde ikke lagt Mærke til Hovedets Overarbejdelse, vidste heller intet om Statuens tidligere liv. Om vort

nye Platonhoved fik jeg derimod at vide, at det havde staaet i Grevinde Celleres Have i Centocelle. Det bør altsaa hedde Platon fra Centocelle.
Ellers er der for Tiden kun Vaser paa Markedet. Prof. Helbig, som jeg i Gaar besøgte, raadede indtrængende til at indskrænke købene under de nuværende høje Priser. Han var næsten forbitret over den Pris, i hvilken Trajanstatuen var gaaet op, og talte med Vemod om den skønne, gamle Tid i Firserne, da han købte de første Antiker til Dem. Om et Par Dage kommer den russiske Arkæolog Tolstoy hertil og da vil Samling Stroganovs Skæbne blive Afgjort; den gaar vist helt og holdent til Erimitagen. Om nogle Dage, naar det passer Helbig, rejser han, Tolstoy og jeg sammen til Corneto for at være der et par dage. Saa faar jeg da Gravene set under kyndigste Vejledning. Jeg skal naturligvis hilse meget fra Prof. Helbig, der var stærkt medtaget af Influenza, men dog ikke svagere, end at han kunde drage kraftigt til Angreb mod Delbrück, lederen af det Tyske Institut, der i øvrigt har vist sig meget forekommende mod min Ringhed.
Fra vor Konsul Konow har jeg nydt særlig Venlighed, og han tilbød i Søndags at ville køre mig til Veji og Cerveteri i sit Stykker, og Turen

har foreløbigt maattet udsættes.
Spørgsmaalet om Kvindefigurens Stilling i Tomba Querciola har jeg i Dag med stort Besvær faaet klaret. Vatikanets Museo Gregoriano er under Omordning, men Prof. Nogara var så elskværdig at hjælpe mig inde i Magasinet, hvor alle Faksimilerne var stuvede hen, og efter Slid og støvskyer fandt vi den rette frem. Hun staar med begge Fødder fremad som i vort Faksimile, og kun Monumentis Afbildning er gal.
En af de nærmeste Dage tager jeg ud til Klostret Tre Fontane for at se paa et Relief, som Munkene har fundet og vil sælge i al Hemmelighed. Det er Arkitect ?? Glæsel, der har meddelt mig det. Om det duer noget, aner jeg ikke.
Nej, Tomba Francesca Giustiniani var ikke blandt de afbildede i Strassburg. Jeg skal nok i Corneto se godt efter la bella ballerina, ogsaa efter den omtalte Kvinde i Tomba Querciola. Jeg skal nu skrive til Prof. Winter angaaende farvede Kopier af Tegningerne i Strassburg.
Jeg havde haabet, at De vilde have købt i hvert Fald Tidsskrifterne af Michaëlis Bibliothek. Det er det allervigtigste, thi de er i København spredte paa 5 Steder. Og de vil stige i Pris med Aarene. Helbig sagde mig for Resten, at hele Herligheden - baade Tidsskrifter og Bøger - for et Par Dage siden var købte af en

stor Pariser Skrædder, der har lavet et arkæologisk - kunsthistorisk offentligt Bibliothek i Paris. Saa meget tjener vore Skræddere desværre ikke.
Jeg rejser ca. d. 25 til Neapel og er i de sidste Dage af Maaneden i Florens, hvor jeg skal træde i Forbindelse med Milani og forebringe ham deres Forslag med Hensyn til Kopierne.
Vejret er i øvrigt regnfuldt og hundekoldt, omtrent som dansk Aprilvejr, ikke sydlandsk Majvejr. Udstillingen gør ingen fortræd og drager ikke mange Udlændinge. Her er tværtimod færre Fremmede, end der plejer.
Nu skal jeg til Presseaften i Skandinavisk Forening. De Herrer Bladnegere har ikke haft for godt vejr til deres Kongres, men de har maaske ikke fortjent det bedre.
Naar der er noget nyt, skal jeg skrive igen.

Med venlig hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Onsdag
Jeg har i Dag til Morgen besøgt Tre Fontane. Der er et middelgodt antoninsk Sarkofagrelief: Eroter persende Druer, malende Mel paa en Mølle og bagende Brød og flettende Guirlander; altsaa fra Motivernes Side interessant, som Kunstværk αδεια φορoν. Pris 1100 Lire. Fremdeles et virkeligt smukt Portræthoved af en ung Mand, augustæisk Tid, Næsen afstødt, ellers godt bevaret. Pris 3500 Lire (oprindeligt 4000, og ikke Tale om at faa Prisen længere ned. Det bliver vor Sag at faa det bort og hjem. Vil De have det, saa skriv og send Penge m. Telegram. Men jeg finder det for dyrt.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv