Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-04-08

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er stolt over at have modtage en fransk æresbevisning for sit arbejde.

Transskription

British Syrian Schools
Beyrout 8 April 1885

Min Kjære Herr Jacobsen
Deres venlige Brev af 19. d. M. haver jeg med Glæde Modtaget, og takker for tilsendte 5.468 fr: De vil have den Godhed at føie til de allerede udlagte fr. 46, endnu 58 fr., som jeg tabte ved Omsætningen af Vexelen; Mine Udgiffter ere Effective. For Vexelen blev der afdraget mig 1% og for Stemplet Resten, dog haster det ikke med at sende dette lille Beløb. - Jeg haaber, De vil snardt faa Kisterne og være tilfredse med Indholdet.-
Paaskemorgen modtog jeg følgende Telegram fra Paris: "Monsieur Löytved êtes nommé Officier d'Académie"
Det er en stor Ære for mig at modtage en saa stor Udmærkelse fra det Franske Academie, og jeg er overbeviist om, det vil Glæde Dem og mine Venner i Hjemmet at erfare det; De vil forstaa, at jeg er rigtig Taknemlig, at min Flid og Stræbsomhed her i det Fremmede bliver saa fortræffelig anerkjendt af Frankrig; og jeg skal med Guds Hjælp søge at bære Palmen til mit Fædrenelands og Frankrigs Ære.

Min Hustru er med Alexander og Thyra til Besøg i Baalbec, selv reiser jeg denne Uge til Tyrus. Vi haver nu fuldstændig Sommer. Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue forbliver jeg
Min Kjære Herr Jacobsen
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895