Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-10-02

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beklager sin travlhed mens han var i Danmark. Han er glad for, at Carl Jacobsen er tilfreds med lampen fra Damaskus. Løytved er nu tilbage i Constantinopel for at byde på et hoved og en buste. Han agter at byde 5500 franc som sidste pris på disse stykker. Han giver Carl Jacobsen besked, hvis dette bud går igennem.

Transskription

Constantinopel, 2. October 1889.
Hotel Impérial.
Min Kjære Herr Jacobsen.
For Deres venlige Skrivelse af 18. f. M. med medfølgende fr. 450 takker jeg.
Det er mig, som maa beklage, at mit Ophold i Danmark var saa kort, at jeg kun saa lidet kunde see og omgaaes mine Venner og Bekjændere i Hjemmet.
Det Glæder mig, at Lampen, som jeg tillod mig at bringe Dem fra Damascus, behager Dem, den er en Copie af en gammel Lampe, som bliver brugt meget i de Mohammedanske Moskeer, og anvendes paa følgende Maade: Glassene bliver fylte som sædvanlige Natlamper, med Vand og Olie, sættes da i den runde Skive, Kuppelen bliver sat helt ned paa Skiven; Lyset tager sig da, igjennem det gjennembrude Messingarbeite godt ud.
I Nationaltidendes Tillæg, Løverdag Morgen 21. Sep. (N° 4815) vil De finde: "Mærkelige Indskrifter i Syrien". Det vilde være af Interesse at opbevare dette i Blikdaasen med den Babylonske Indskrift, som De besidder.
Nu er jeg igjen her i Constantinopel og vandrer frem og tilbage, til og fra den "Høie Port", uden at vide, hvilken Resultat min Mission hertil vil faa.
Hvad Hovedet og Busten angaar, har det ikke været mig mugligt at komme til nogen Resultat. Eierne troer, de have store Skatte i Besiddelse; fra 9.000 fr. for begge, er de nu dog gaaet need til 7.000 francs. - Jeg har budt dem 4.000 francs, men de svarede, at 5.000 francs var offerered her i Constantinopel. Jeg skal nok erfare, om dette er correct eller ei. - Dersom det er sandt, vil jeg byde 5.500 francs som den sidste Priess for begge stykker vel indpakked og ombord i et Dampskib for Europa.
Skulde De modtage en Telegram fra mig, at denne Pries er antaget, beder jeg Dem at sende mig Beløbet per Telegraph til "The Imperial Ottoman Bank", Constantinopel, og samtidig at meddele det til mig.
Jeg haaber, mine Bestræbelser vil ende med, at De kommer i Besiddelse af disse to saa sjælden vedligeholde, skjønne Stykker.
Med venlig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen.
Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895