Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-09-07

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er meget spændt på at høre, hvordan stemningen i kongehuset er vedrørende hans tilbud om at udføre statuerne af kejserinderne. Han beder derfor indtrængende Laurits Tuxen hjælpe sig, idet et officielt afslag vil ødelægge hans planer.

Transskription

7-9-1885

Kjære Hr. Tuxen
Gautherin siger at De imorgen skal i audients hos Damerne paa Fredensborg, og at De ikke ville være uvillig til at lægge et godt Ord ind for os, hvis Leilighed gaves.
De havde saa meget Held med Dem i London at jeg ikke tvivler om at De ogsaa

her kan gjøre vor Sag større Nytte end nogen Anden Dødelig.
Det der navnlig i dette Øieblik er vigtigt at faae at vide er.
1) Husker Alexandra hendes Løfte til Chapu fra i Foraaret
1a) eller har Chapu maaske allerede modelleret hende eller dog været hos hende?
1b) kan det haabes at Chapu hvis han ikke har faaet modelleret hende i London

kunde - i Henhold til hendes Løfte - faa en séance her.
1c) Vil Alexandra støtte vor Sag hos Keiserinden ifald denne skulde være utilbøielig til at vise Imødekommen[hed]
2) Vil Keiserinden modsætte sig Planens Udførelse og altsaa stille sig anderledes dertil end Søsteren
2a) Vil Keiserinden tilstede Gautherin eller mig en Audiens for at forklare

Sagen hvis Noget skulde være uklart
_
Jeg kan ikke sige Dem hvor gjerne jeg vilde have især de understregne Spørgsmaal besvarede gjennem Dem - thi skulde jeg gjennem Dem, altsaa ad uofficiel Vei, faa at at min Plan om de to Marmorstatuer ikke var velseet saa maatte jeg jo netop undgaa enhver yderligere Henvendelse i det et officielt Afslag altid vilde være ubehageligt

II
Da baade Alexandras og Dagmars Portraiter jo ere almindelig offentlig Eie og tilfals i enhver Krog kan selvfølgelig Ingen forhindre en Kunstner i et frit Land som Frankrig at benytte dem saameget han vil paa passende Maade.
Heller ikke er det Menneske til der kan forhindre mig i at kjøbe Kunstværker efter mit Tykke.

et officielt Afslag vilde derfor kun have til Følge at Kjøbenhavns Commune foreløbig ikke kunde modtage Statuerne som Gave og at jeg maatte beholde dem selv - men allerede dette er ubehageligt - derfor er det at jeg for enhver Priis maa undgaa et officielt Afslag, og derfor er det mig saa umaadelig vigtigt at kjende Stemningen hos de to Damer.
Etatsraad Rosentand skal

en af Dagene til Fredensborg og har lovet at tale om Sagen - men det er allerede temmelig officielt. Kunde De komme til Orde før ham vilde det være meget heldigt.
_
Jeg vil paa Onsdag Morgen brænde af Begjærlighed efter at høre om De har Noget at sige mig, jeg vil derfor, hvis De tillader, søge Dem paa Charlottenborg.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5