Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-03-03

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen skriver til kronprins Gustav Adolf af Sverige, at han han muligvis kan formidle salget af et marmorportræt af Septimius Severus, som Glyptoteket ikke vil købe.

Transskription

3 Marts 1917

Til Hans kongelige Højhed
Kronprins Gustav Adolf
af Sverige

Under Deres kongelige Højheds kærkomne Besøg i Glyptoteket i Sommer 1916 bad De mig, hvis der fremkom værdifulde Antiker, der af en eller anden Grund ikke skulle købes af Glyptoteket, da at forelægge Deres kongelige Højhed et Forslag om eventuelt at erhverve vedkomne Værk til Stockholms Nationalmusem.
Jeg har allerede for nogle Maaneder siden paabegyndt Forhandlinger angaaende en god Marmorbuste af Kejsr Septimius Severus, der blev tilbudt Glyptoteket, men som vi ikke vil købe, da vi i Forvejen har tre Marmorportrætter af denne Kejser deraf to meget gode. I Stockholm vilde Busten derimod indtage en smuk Plads iblandt de antike Por-

trætter; af vedlagte Fotografier kan jeg se, at baade Hoved og Buste er sikre antike og kun selve Bustefoden ny; der er flikket lidt paa den ene (højre) Kind ved højre Bryn og lidt af skægget men Næsen synes delvis bevaret intakt. Prof. Michon ved Louvremuseet har set Originalen og bekræfter dens Ægthed.
Men da jeg foreslog Ejeren en fransk Kaptain Koster at være Mellemmand ved et Salg til Nationalmuseet i Stockholm ved Deres kongelige Højhed, svarede han med nogle barnagtige Injurier mod det svenske Kongehus for dets formentlige tyskvenlige Tendens. Det medførte, skønt jeg ikke tog disse Udgydelser højtideligt, en Tid lang en Standsning i Forhandlingerne, men Monsieur Koster bad mig genoptage dem, og da han stadigt ikke vilde opgive en Pris, bød jeg ham 5000 Frks., efter at have sikret mig, at en herværende Rigmand vilde tage Busten, hvis Sverige afslog det. Koster afviste Prisen som for lav. Det var før Jul, men nu efter Blokadens Indtræden og efter at Amerika truer med at indtræde i Krigen, saaledes at Amerikanerne faaer andet at tænke paa end at købe Kunst, er de

franske Kunsthandlere og Ejere af Kunstværker bleven paafaldende møre, maaske ogsaa fordi Skatterne er stramme, og jeg vilde betragte Tidspunktet for en ny Aktion som gunstigt. Jeg foreslaar da følgende Fremgangsmaade: Deres kongelige Højhed drøfter Sagen med Nationalmuseets Kunstudvalg og giver mig Bemyndigelse til at gaa til f.Eks. 6500 Franks, en med den nuværende Agio ikke for høj Pris. Jeg byder naturligvis ikke straks den Sum, men søger at faa den billigere. Akcepterer Koster, meddeler jeg ham, at to Mænd i mit Navn vil indfinde sig i hans Bopæl, udbetale Pengene og afhente Busten til et sikkert Sted, hvor den kan staa til Krigen slutter. Og vi lader saa det svenske Gesandtskab i Stockholm tage Affære, sende to Mand med Pengene og tage Busten med i en Vogn til Gesandtskabet, hvor den foreløbig kan staa, til der byder sig Lejlighed for sikker Hjemsendelse.
Det Hele har ingen Hastværk. Ønsker Deres kongelige Højhed en mundtlig Konference

med mig, er jeg i Stockholm i Dagene d. 16-21 Marts og bor paa Grand Hotel, saaledes at Deres kongelige Højhed kan sende Bud efter mig naarsomhelst.
Det er mig en Ære og Glæde at erfare gennem Prof. Osvald Sirén, at Deres kongelige Højhed har stillet sig til Disposition blandt Garanterne for mine Forelæsninger i de nærmeste Dage i Kunsthistoriska Institut (i Stockholms Højskoles Aula). For at vise min Taknemmelighed tillader jeg mig at sende Deres kongelige Højhed en Rejseroman fra Grækenland, jeg for nogle Aar siden udgav; Scenerne af Folkeliv og Udgravninger vil maaske interessere, selv om Bogen kunstnerisk set ikke er fremragende..
Det har været mig en Glæde i denne Tid at kunne bidrage til at styrke det skandinaviske Samarbejde i Kunsten, først ved Glyptotekets Indkøb af Müllers Danserinder, dernæst ved sammes Udlaan af franske Malerier til Udstilling i Stockholm.

Med ærbødig Hilsen til Deres kongelige Højhed

Frederik Poulsen
Museuminspektør, Dr. Phil.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Stockholm

Glyptotekets arkiv. FP kopibog bygningsarkivet

tyskere