Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-02-10

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved glæder sig til Carl Jacobsens vurdering af nogle genstande, der er afsendt fra Marseille.

Transskription

Constantinople, 10 Februar 1890.
Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Deres venlige Skrivelse af 28. og 29. f.M. med indlagte Vexel paa 500 francs har jeg med Tak modtaget. Naar jeg ikke har svaret strax ved Modtagelsen, er Skylden i nogle Dages Upasselighed.
Er Hovederne og Busten fra Marseille endnu ikke ankommen, jeg vilde gjærne vide Deres Dom over dem.
Angaaende de 2 Hoveder, hvoraf De sende Photographierne tilbage, skall jeg gjøre alt for, at De med Tilfredshed komme i Besiddelse deraf.
Hvad det Græske Hoved angaar, var Photographiet en daarlig Reproduction, udført af Dr. Arndt efter et større Photographie, som befinder sig hos

den tydske Ambassadør, W. de Badowisch.
Ved et Besøg i Gaar hos ham saa jeg i hans Samling Photographier i naturligt Størrelse; jeg gjorde ham opmærksom paa Skyggen og Øinene, han sagte, at han havde seet Hovedet og fundet det prægtigt, og havde ikke lagt Mærke til nogen Feil. - Paa hans Photographie er Skyggen heller ikke saa stærk, som paa Reproductionen.
Eieren er, som jeg førud meddelte, nu i Belgien, man har skrevet; jeg haaber i et Par Dage at faa Svar.
Det Romerske Hoved, som Dr. Mortmann kjænder, han sagte mig det er ingen Relief, og ogsaa et prægtigt Stykke. - Jeg sagte Dem deres Bemærkninger angaaende Skjæget, at, han mente, at Hovedet var fuldstændig intact, kun Baghovedet var beskadiget.
Jeg har skrevet til Adrianopel om bedre Photographi og Priesen.

Jeg troer, dersom De for en anstændig Pries kan komme i Besiddelse af disse Stykker, De vil være tilfreds.
Man har talt til mig om en siddende Jupiter, men uden Hoved, som skal være her, jeg søger at faa den at see, men uden Hoved bryder De Dem vel intet om den. - Den skal være fra Cyzicus. Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. Har De læst Scharlings Hauran. - Skade den er saa tør.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895

Palmyra