Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-01-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen giver en status på forberedelserne til Den franske Udstilling og beder borgmester Øllgaard om at orientere om kommunalbestyrelsens holdning.

Transskription

16-1-88

Hr. Borgmester Øllgaard

I Anledning af et Brev De i forrige Uge sendte mig ventede jeg Dem i Torsdags hele Dagen, jeg har senere været stærkt forkølet og har derfor fra min Side kunnet søge Dem.
Deres Brev har gjort mig urolig. De taler om en "Udvei".
Dette vil sikkert bringe Foretagendet til at strande; thi jeg for min Deel og jeg antager at DHrr Krøyer og Klein ligesaalidt ville kunne arbeide frem paa anden Basis end den som jeg har havt den Ære at forelægge.

Vi have troet at gavne Sagen meest ved ikke at spilde Tid med Forhandlinger herhjemme.
Professor Klein har derfor arbeidet energisk i Paris og sendte mig i Løverdags Kl. 10,55 Form Telegram Grand succès. Comité formé
Moltke (kongelig dansk Gesandt)
Antonin Proust (Directeur des beaux arts président
Séance lundi
Klein

Det maa antages at Comiteen bestaaer af de af Klein og mig foreslaaede Medlemmer, til hvilke jeg har givet Klein Introductioner

nemlig "gamle" Pasteur

Paul Dubois. Directeur for kunstacademiet
Tisserand Directeur for Agriculturen i Frankrig en varm Ven af Danmark, om hvilket han som bekjendt har skrevet en Bog

Maleren
Leon Bonnat
Gérome
Samt tre eller flere af nedennævnte Kunstnere
Chapu, Barrias, Mercié, Delaplanche, Gautherin, Cormont
Udsigterne ere saaledes fra fransk Side saa gunstige som tænkes kan.

Herhjemme har Prindsesse Maria

udtalt sin beredvillighed til at støtte Sagen om fornødent.
Den franske Gesandt M. Thomson har i varme Ord lovet sin Hjælp, fra Marineministeriet er indløbet Skrivelse til Klein og mig at Flaadens Skibe ere til Disposition til Besørgelse af Malerierne og Statuerne baade hertil i Marts og her fra i Efteraaret.
Udenrigsministeriet har tilsagt al nødvendig Bistand.
Da tillige Foretagendet aldeles oeconomisk set seet kun kan bringe Staden Kjøbenhavn Indtægt ved Tilgangen af de Reisende synes det mig uheldigt om Sagen skulde strande.
For mit eget Vedkommende er detvel derfor ikke udelukket at anmode

II
om en Udtalelse om
1) den høitærede Communalbestyrelse efter det foreliggende ikke længere anseer Sagen som vigtig nok at arbeide eller bringe noget Offer for
2) eller om den ønsker at Comiteen skal fortsætte som den har begyndt - i hvilket Tilfælde jeg da maatte ærbødigst udbede mig en Erklæring at man bifalder vore Tilbud og den Basis paa hvilken vi hidtil have arbeidet.
3) eller om Magistraten maaske hellere vil fuldføre det hele unde sine egne Auspicier.
I det jeg antager at Magistraten vil slutte sig til Udtalelse N 2 eller N 3

anseer jeg det for rigtigst at vedblive at arbeide med Kraft i Paris.
Men for det Tilfælde at Magistraten skulde foretræke det N 1 eller N 3. vilde jeg dog gjerne udbede mig en Bestemmelse snarest mulig da Comiteens Arbeider kræve et ikke ringe Tilskud baade af Tid og Penge.
Jo mere Arbeide der var udrettet desto uheldigere vilde det ogsaa see ud om Comiteen blev desavoueret i sin Gjerning af Stadens Communalbestyrelse

Med Høiagtelse
ærbødigst

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger