Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-07-05

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved fortæller om indholdet af 5 kasser med antikker, der er afsendt til CJ.

Transskription

Roeskilde, den 5. Juli 1884

Kjære Herr Jacobsen.
Da jeg paa Mandag reiser, tillader jeg mig at tilskrive Dem angaaende de forskjellige Sager, som jeg tildels har bragt med hjem, og tildels vil blive Dem tilsendt direkte, viz.
Palmyrenske Antikker
1) Bestaaende af Buster og Inskrifter, som jeg kjøbte i Damascus, vil De modtage i 5 Kister. (Indskrifterne, der ere publicerede af Consul Dr. Schroeder), hvorfor jeg har betalt, (Transporten til Triest iberegnet), og hvorfor jeg overlader Dem det hele-- fr. 2.500
2) En smuk Buste med Indskrift (publiceret af Professor Sackau) kommer direkte til Dem fra Syrien; de andre Sager, som kommer med den, som den Beduin-Mantel ("Abeie") hvori Busten er indsvøbt, beder jeg Dem godhedsfuldt at sende det Ethnografiske Museum som en Foræring. Busten har jeg betalt med 17 Tyrkiske Liras, med Udgifter etc. kommer den paa £ T. 21, hvorfor jeg overlader Dem den-- 483
3) Blandt mine antikke Lamper i Syrien har jeg endnu en Lampe fra Palmyra med Indskrift (ikke publiceret), denne skal jeg sende Dem Romerske og Cypriotiske Antikker, som De har seet, sender jeg Dem førend min Afreise. -- Dionysos og Satyr Hoved har kostet mig £ S. 15, fr. 375, 17 andre Statuetter etc. i Terracotta. Do à 30 fr = 510.
Udgifter for Transporten til Danmark etc. 85 fr. 970
fr- 3.953

Cypriotiske Antikker
Den Samling, som jeg er i Besiddelse af, og som efter Deres Ønsker vil komme til Dem direkte, bestaar af 396 større og mindre Gjenstande (I "The Cyprus Herald" er denne Samling for Størstedelen publiseret), den koster mig Pund 500, for hvilken Sum jeg igjen vil aftrede den til Dem; Udgifterne af Indpakning, Fragt til Triest o.s.v. kommer paa £ Pund 20.----
I Tilfælde af, at De ikke skulde bestemme Dem til at beholde denne Samling, vilde jeg være Dem taknemlig, dersom De vilde være saa god at lade mig det vide, efter De har set paa den. - Naar De aabner Kisterne 5 og 6, vil De kunde gøre Dem et Begreb om det heele; jeg haaber, Kisterne vil være hos Dem om nogle Dage, dersom De da vilde skrive til mig til Berlin, Hotel du Nord, da jeg jo i Tilfælde af, at De ikke tager dem, maa see at faa dem anbragte, i større eller mindre Partier i Udlandet.
Phonikiske og Romersk græske Antiquitaeter funden i Syrien.
Som De veed, har jeg nogle skjønne Statuer i Bronze. En Vase i Terra Cotta, Lamper i Bronze, Cylinder, udskaarne Stene med Indgraveringer og Inskrift, et Par skjønne Taareflasker, en Kobber Gryde, Guldornamenter, en Kobberplade med en Indskrift i Hebraisk. - Denne lille Samling er smuk og ikke uden Værdi; men da Herr Etatsraad Müller har vurderet den Bedste Del deraf til en Pris, som jeg har betalt et Stykke deraf, kan jeg umuglig opgive dens Værdi, men beklager kun, at den, som indeholder saa mange phöniziske Stykker, ikke bliver i Danmark.
Det vilde være mig kjært at høre Deres Mening desangaaende, og om det er Deres Ønske at komme i Besiddelse af denne lille Samling.
Om dens Værdi vilde vi jo nok komme overens. - I modsat Fald vil jeg tage noget deraf med mig.

Af Photographier fra Palmyra vil jeg tillade mig at sende Dem nogle; samtidigt med den Babylonske Inskrift. - Skulde jeg i Syrien finde noget for Deres Palmyriske Samling eller noget Skjønt, skal jeg altid gjøre mit Bedste for at komme i Besiddelse af det for Dem.
Jeg forlader Roeskilde Mandag-Morgen, og tager over Kjøbenhavn for med Dampskibet om Eftermiddagen at

reise til Lübeck eller Stettin. - Maaske vilde det være Dem mulig imorgen at sende mig et Par Ord, om jeg skal tage noget med, eller lade alt blive i Danmark, til jeg haver talt med Dem igjen, jeg haaber at være hjemme i 14 à 20 Dage.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Fru
forbliver jeg med Højagtelse
Deres hengivne
Julius Løytved .

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Roskilde
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895