Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-12-13

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura skriver, at Paula er syg af nyrebetændelse og ikke kan komme juleaften. Hun formaner Helge til flid og gudsfrygt. Kun ved flid og fremgang i skolen kan Helge vise sin taknemmelighed til CJ. Brevet demonstrerer tydeligt Laura Jacobsens stærke tro.

Transskription

Gl Carlsberg 13 Decbr
1899

Kjære Helge!
Som Svar paa Dit Brev af 25 Novbr, kommer først disse Linnier nu, da jeg havde haabet at Paula skulde være bleven rask, det har nu vist sig at være Nyrebetændelse som hun lider af, det er langvarig og hun kan ikke være med hos mig Juleaften hvorfor Din Moder siger, at hun kommer ikke herover da hun ikke gaaer fra Paula, hvad der er saa naturlig, men vi maae nu først og fremmest bede Gud, at han vil holde sin beskjærmende Haand over Paula thi det er en farlig Sygdom og hun har ikke mange Kræfter. Vi maa bede Gud

at han ikke vil lægge Dine stakkels Forældre det store Kors paa, at tage hende fra dem og Eder. Vi have haft Guds Naade og Kjærlighed i saa mange Retninger og i saa fuldt Maal, vi have vist ikke takket ham til fulde men taget hans Velgjærninger med et glad, let Sind som en Selvfølge, og ikke takket ham ved at glæde ham. Thi det som glæder vor Fader i Himlen mest er, at vi daglig leve med ham i vor Gjerning, og holder ham som en manende Aand i vore Tanker til at klare og forstandiggøre dem. Du sagde saa kjønt i Dit Brev til mig "blot jeg rigtig kunde vise Papa min Taknemmelighed for Reisen han var saa sød og interessant at reise med". Det kan Du

jo saa let min kjære velsignede Helge naar Du vil anstrænge Dig for at opfylde Din Pligt i Skolen og arbeide paa at Resultaterne blive bedre. Der er Indtet som kan glæde Dine Forældre mere ind [end] Børnenes Fremgang hvor de have Manglerne. Jeg tror bestemt at jeg gav dig til Din Konfirmation "Kantater og Digte" af Chr. Richter; der er nogle Religiøse Digte deri for "Bøn og Arbeid" og "Christus Troen" og mange andre. Læs dem flittigt saa lærer Du dem uden ad, saa er Du aldrig alene selv om Du gaaer uden Følge, det har jeg altid gjort, og følt mig saa jublende glad ved, jo mere man lever med
Gud jo lykkeligere og handlekraftigere føler man sig, og maae man saa bruge de Følelser strax, at de kan blive ikke allene til Blomst men til Frugt for

Livet. Chri Richard kunde rigtig glæde Menneskene ved sine Skrifter baade de morsomme og de alvorlige. Nu vil vi altsaa bede Gud, at han i sin Naade og Barmhjertighed vil give os en Juleaften i Troen paa hans Visdom og Kjærlighed for os alle som følge ham i Ydmyghed og Kjærlighed. Jeg sender Dig min egen kjære Helge mine varmeste Hilsener. Din hengivne
Grandmama

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Birkerød

Carlsberg Arkiv