Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-09

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen udtrykker sin glæde over den mumie, Løytved har har sendt. Carl Jacobsen informerer om, at han nok ikke kommer over Constantinopel på resjen hjem fra Grækenland. Det vil være mere lærerigt at rejse over Sicilien.

Transskription

9 1 7

Kjære Hr. Consul Løytved.

Siden jeg den 28. - 12. - 86 skrev til Dem, har jeg sammen med Conservator Steffensen og Professor Valdemar Smith aabnet Mumiekisten og seet, at Mumien, som ligger deri, er særdeles velbevaret, smuk og interessant; medens min Glæde over den temmelig uanseelige og meget forfaldne Trækiste var lidt blandet

er den nu saa meget større, og jeg takker Dem ret meget for at have skaffet dette smukke Stykke hertil.
Tak for Deres Raad angaaende Reisen.
Deres Udtalelser om det kølige Veir i Marts, som ogsaa stemme med, hvad man haver sagt mig, ville rimeligviis have til Følge, at vi først naae Athen medio Marts.
Der bliver næppe noget af Constantinopel denne Gang, da det vist vil være mere lærerigt at gaae over

Sicilien hjem.
Deres venlige Brev af 24. December har jeg idag modtaget, det glæder mig særdeles, at Sarcophagen fra Sidon er kjøbt blot den nu kommer vel ombord. - Jeg venter begjærlig Deres Telegram. - Besørger De den assureret? De to sidste Buster eller rettere Figurer, som jeg fik fra Dem fra Palmyra, ere ret mærkelige. - Pastor Simonsen troer, at de have hørt sammen og siddet paa et større Relief

[her indsat tegning]
idet nemlig den ene Kvinde bærer et Juvelskriin og nærmest maa opfattes som Tjenerinde, medens den anden synes at være Herskerinde.
Veed De nogetsomhelst, eller kan der skaffes Oplysninger om disse Figurers Findested og Oprindelse? Et af de andre Relieffer forestiller netop en Herre med sin Slave ved Siden; altsaa en Analogie til Simonsens Hypothese.

9 1 7
II
Er der nogen Mulighed for at faa Toldtariffen hertil? Den er jo en af de mærkeligste Indskrifter.
Den skal være 21' lang og 5' høi - siger Euting. Jeg bør dog tilføie at jeg ikke vil offre meget paa den Ting.
I det Haab snart at høre fra Dem angaaende

de cypriske Terracottasager og de to Palmyreniske Byster, som jeg i mit forrige Brev omtalte, og hvoraf jeg sendte Dem Photographierne, er jeg med de venligste Hilsener til Dem og Deres kjære Frue
Deres hengivne
og forbundne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.