Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-08-11

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har fået tilbudt et Antinous portræt

Transskription

Constantinopel, 11. Aug. 1889
Hotel Impérial.

Min Kjære Her Jacobsen.-

Deres venlige Skrivelse af 5. den[nes] modtog jeg i gaard, jeg afventer Deres Telegram, angaaende Marmor-Busten. - Stykket, som kommer fra Smyrna, har jeg erfaret, stammer fra Caesarea i Cappadocien.
Her er et andet Stykke, som jeg saa i Gaard. Det er et Hoved, naturlig Størrelse i Marmor, intact og særdeles fint Arbeide, et nydeligt Stykke, og skal være Hovedet af Antinous, Hadrians Ven. - Der findes ingen Photographie deraf. - Man forlanger 4000 francs.
At Stykkerne ikke ere disse Uhyre

Prieser værd, som bliver forlangt, forstaar jeg godt, og de vil jo ogsaa lade handle med dem.
Men jeg vaaver ikke at byde, da jeg dog for min Person ikke vil kjøbe disse - for mig - kostbare Sager. Dog vilde jeg ikke unlade at meddele Dem om Stykkernes tilværelse.
Dersom man kunde faa Antinous Hoved for £100, troer jeg ikke, det vilde være dyrt.
Hvornaar jeg kan komme bort herfra, ved jeg endnu ikke; Porten gjør mig mange Vanskeligheder, i Hensyn til vore Skoler. - Min Hustru med Alle Børnene er nu i Roeskilde - jeg skulde til den Orientalske Congress i Stockholm og Christiania, naar jeg blodt kunde komme bordt herfra.
Med venlig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen.
Deres Ærbødige hengivne

Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895