Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-12-18

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om de urolige forhold i Mellemøsten og Erik Ejegods grav i Paphos på Cypern.

Transskription

British Syrian Schools
Beyrouth Dec: 18. 1882

Hoistærede Her. Jacobsen.
Da jeg nu atter er tilbage i Syrien tillader jeg mig herfra at tilsende Dem og Deres Frue mine oprigtigste Taksigelser for Deres venlighed og Forekommenhed imod mig under mit Ophold i Danmark, jeg forlod Danmark ugjerne igen, hvor skjøndt er ikke hvort lille Fædreland, og hvor meget maa man ikke savne i det Fremmede ved at være adskild fra Alt der er en Kjært i Hjemmet. Jeg havde en særdeles interessant tilbagereise igjennem Tydskland, Schweiz, Italien og Athen etc.-
Her er alt uforandret, og Urolighederne i Egypten hver kun havt liden inflydelse i Syrien, Mohammedanernes Lyst til at begynde en Massaker af de Kristne, blev efter Arabis Fall opgivet, omenskjøndt Planen dertil ganske bestemt var Arrangeret. De stakkels Kristne her i Landet var igjen i stor Bekymring i særdeleshed inde i Landet, som er ingen Under, Blodbadet fra 1860 staar endnu mange livlig for Øiet, men

Gud ske Lov at endelig den Tid er kommen, at De Europæiske Magter bekymre sig mere om disse Lænder end tidligere og den Dag er vel ikke fjern hvor Turkerne inted vil have a sige i Syrien; den franske Regiering gjør alt for at gjøre Sin inflydelse her gjeldende; her arbeider den med Jesuitterne Haand i Haand og deres Magt er ikke ringe. De aabner ogsaa Skoler overalt, og søger at hindre vor Virksomhed hvor De kan; Vore Skoler er Gud ske Lov Alle i full Virksomhed, og optager Striden med dem, i den overbevisning at Sandhedens rene Lære vil vinde Seiren.- Jeg have allerede været paa en Inspektionsreise inde i Lande[t] og besøgt Alle vore Stationer. I Damaskus, Tyrus og Sidon ophold jeg mig nogle Dage, men paa ingen af Stæderne haver jeg funden noget af Antike gienstande, kun for min Myntsamling fandt jeg flere gode og sjældne Mynter.- Til den Ethnographiske Samling har jeg flere Gjenstande, som jeg vil forære Samlingen, og som jeg troer vil være af Interesse for den, deriblandt et Sølvhorn 47 Centimeter lang med Arabiske Ornamenter, det haver tilhørt en Drusisk Prinsesse, før blev saadanne Horn brugte her i Syrien som et Hovedsmukke.- For den Zoologiske Have haver jeg et Par Gazeller og andre Dyr.
I Kisten til det Ethnographiske Museum vil jeg sende det Aftryk som jeg endnu besider af Inskriften fra Nebucadnessers Tid som jeg fandt ved Nahr el Kelb; men da jeg ikke ved til hvem jeg skal adressere den, vil jeg tillade mig at sende det til Dem

med den Bøn, at sende det til det Kong. Bibliothek eller til Professor W Schmidt som haver oversættelsen deraf. Photographierne tillader jeg mig at sende Dem.-
Da jeg var i Damascus var endnu ikke Karavanen fra Baddad ankommen men den ventes i faa Dage, og jeg haaber at faa et Par smukke Persiske Tæpper for Deres Kunsthalle.-
I Tyrus staar jeg i underhandling om en Byggegrund som jeg haaber at faa billig, saa at jeg med Guds Hjælp og gode Venners Understøttelse haaber snard at kunde opføre den første Evageliske Skoile i denne gamle By.-
Det er min Bestemmelse i næste Maaned at tage til Paphos paa Cypern, for igjen at søge efter Erik Ejegods Grav jeg haver nu inddraget flere Oplysninger saa at jeg denne Gang ikke vil søge ham i Paphos selv; men ½ Time fra Byen skal der være ruiner af en Byzantinsk Kirke, hvorved har staaet et Kloster, her døde samme Aar som Kongen en Baiersk Prins. Jeg haaber at finde Graven i Kirken og skulde det lykkes mig skal jeg lade Dem det vide.-
Det er en meget smigrende Artikel for Professor C. Bloch som findes i "Zeitschrift für Bildende Kunst, 18 Band (16 Nov. 1882.) - men mindre smigrende for den Danske Kunst.-
Til det nye Aar tillader jeg mig at tilsende Dem og Deres Familie mine oprigtigste Lykønskninger, og med mange hjertelige Hilsner til Dem og Deres Frue forbliver jeg med Højagtelse
Deres Ærbødige
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607