Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-03-02

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er glad for Tuxens brev fra Rom om kopieringen af Tizians billede. Han mener, at der er en god idé at strække arbejdet over to vintre.

Transskription

2-3-80

Kjære Hr Tuxen
Det var mig en særdeles
Glæde at modtage Deres
Brev af d 28 Febr.
Jeg deler nemlig fuld-
stændig Deres Betragt-
ning at man ved Copie-
ringer af et Billede som
Tizians ikke kan nøies med at efterligne Over-
fladen men netop som
De siger maa søge at
arbeide sig ind i Meste-
rens Syn paa Naturen,
og saa at sige see denne
igjennem hans Øine.

Det gjælder vel mere
eller mindre om al Kunst
og al Digtning men
i høiere Grad jo mere Mesterens Individuali
tet gjør sig gjældende
i Kunstværket.
Heller ikke troer jeg at
det er til Skade at
Udførelsen kommer til at
strække sig over to Vintre
i det tvende Ophold i Rom ingenlunde er for
meget.
Sommeren vil De vel da
tilbringe i nordligere Climater.

Jeg havde forleden Besøg
af Deres Broder Martin,
fabricanten i Nakskov,
jeg har engang truffet
ham før men havde her
stor Fornøielse af at
knytte nærmere Bekjendt-
skab med ham.
Det synes at gaa ham
godt og at han ligesom
De men paa et andet
Feldt høster Ære for sig
selv og for sit Land.
Med Ønsket om at Ophol-
det i den evige Stad maa være frugtbringende for Dem
og Deres Kunst er jeg
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5