Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-11-08

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har lovet sin mor, Laura Jacobsen, at spørge Meldahl om, hvorfor han nævner løvefigurer på Frederiksborg i et brev til hende, da disse ikke hører med til Neptunfontænen.

Transskription

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Ved at gjennemsee et Brev fra Dem til Moder af 5te ds er hun bleven opmærksom paa at De omtaler de to Løver ved Broen.
Da disse ikke høre med til Springvandet og hun ikke erindrer at de have været omtalte, har hun anmodet mig om at spørge

Dem om ved Lejlighed, hvad Deres Mening er med at nævne dem.
Vi sees jo den 19de ds, men jeg har ikke villet tøve med at meddele Dem ovenstaaende, for at ingen Misforstaaelse senere skulde finde Sted.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
8-11-87

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

CJ kopibog i NCG