Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ takker Meldahl for opbakning til projektet om Nikolaj Kirkes genopførelse og beklager, at han ikke har kontakt med Vilhelm Dahlerup, da denne er syg.

Transskription

16-3-1883

Hr Etatsraad Meldahl
Tak for Deres venlige Ord i Anledning af Legaterne!
Bestemmelsen om Nicolai Spiir er jo kun en Demonstration, thi der er vist ikke Tvivl om at de to Betingelser for Jesuskirkens Bygning jo blive opfyldte saa at Kirken blive bygget i Valby.
Men da jeg ligesom De interesserer mig levende for Nico-

lai Kirkes Gjenopførelse fandt jeg at det kunde være nyttigt paa en noget demonstrativ Maade at kaste Tanken frem igjen!
Derfor glæder det mig særdeles at erfare at Amberg arbeider paa et Project, jeg haaber da med Bibeholdelse af det sidste Spiir der brændte 1795.
Dahlerup synes ganske at have slaaet Haanden af mig.
Moses, Huitfeld, ikke at tale om mine egne Bygninger vente forgjæves

paa Livstegn fra ham.
Jeg selv drukner i Arbeide og har ikke Tid at komme til Byen for at purre ham.
Forresten er han jo syg og daarlig - jeg har ikke seet ham i Maaneder.
Med ærbødig Hilsen er jeg Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Vilhelm Dahlerup

Rigsarkivet.

Nikolaj Kirke