Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-12-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ fortæller, at han og Ottilia venter familieforøgelse, men han er ængstelig og bange for at den ægteskabelige lykke ikke vil vare ved.

Transskription

14. - 12. - 85.
Kjære Hr. Løytved.
Jeg tilskrev Dem d. 6.- 10. - 85, angaaende Laodicea Sarcophagen, men har ikke nærmere hørt fra Dem. Jeg haaber, at den tyrkiske Gesandt holder Ord, og at den bliver udleveret.
Ifølge Deres brev af 21. Mai skylder jeg Dem for alle 3 Mynter 90 francs, og ifølge Brev af 6. Juni for Tetradrachmen 25 francs.
De havde ved den sidste Vexel et Tab af 1% + Stempel etc.
Jeg tillader mig derfor at sende Vexel 150 fr. Jeg kan ikke see, at jeg skylder Dem mere, men De bedes at lade mig vide, hvis jeg skulde have overseet Noget.
Vinteren er nu i god Gang her; Frost og Tø kæmpe dog endnu om Overtaget. 1 Gaar frøs det 8 Gr. C, i Dag tøer det godt.
Jeg har i Aar bygget en stor Tilbygning til Glyptotheket, der nu vil blive 5 Gange saa stort, som det var før, men dette bliver først færdig, deel vis til Foraaret, deel vis til næste Efteraar.
Vi vente i Januar Maaned en Familieforøgelse. Heldigvis pleier min kjære Hustru at slippe vel over det. Men det er dog altid et Spil mellem Livet og Døden.
Vi ere begge meget bange denne Gang. Vort Ægteskab har i de 12 Aar været saa lykkeligt, at vi - jeg troer deri ligger Grunden til vor Frygt - ligesom ere bange for, at Vor Herre ikke vil lade dette vare ved.
Men det er jo de Dødeliges Kaar her paa Jorden, at intet Jordisk er sikkert, desto mere maa man skjønne paa Lykken, medens man har den! Med Ønsket om en glædelig Jul og et lykkeligt Nytaar for Dem og Deres, og med de hjærteligste Hilsener fra os begge til Deres elskværdige Frue og Dem selv er jeg
Deres hengivne
Carl Jacobsen.

P. S. Jeg sender med Posten "Juleroser", som maaske vil minde Dem om Hjemmet i Norden.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.