Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890'erne ellere senere

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJs udkast til en artikel om behovet for opstilling af skulptur i det offentlige rum.

Transskription

Hvorledes skulle vi opstille vore Kunstværk.
Misbrug af Kunst Museer

Det kan maaske synes underligt at jeg som hele mit Liv har søgt (den største) Glæde i Thorvaldsens Museum, og som selv har skabt to Museer, nu siger, at vi skulle vogte os for Kunstmuseer, men det maa da erindres at det ene
[indskud fra side 3]
at det ene KAS (Kongl. Afst. Samling) bestaar af Gibsfigurer, som ikke kunne staa ude er ikke alene en Kunstsamling men et et historisk Museum, hvor Kunstværk kun nødvendigviis maa staae samlede for at vurderes sees i Deres Rækkefølge, Tillige er for ret at kunne vurderes.
Tillige er det lutter Gibsfigurer som ikke kunne staae ude. Men jeg har da ogsaa sørget for at de smukkeste af dem ere opstillede i Bronce andre Steder.
Og det andet Glyptothek er netop for den moderne Deels Vedkom[mende] slet ikke noget "Museum" og skulde nødig synke ned til at blive det.
Naturligviis have Kunst Museer [ovenover tilføjet] Samling deres Betydning, og de kunne ike undværes; men man skal ikke nøieds med at hobe alt op paa disse enkelte Steder hvor de Kunstværkerne kun i Ny og Næ sees af den Enkelte, de skulle være hver Mands Eie og være kunne være til Glæde for Alle
[følgende er overstreget]
Ligesom vi naturligviis maa have Bibliotheker Ligesom det naturligviis ikke giver Folket den høieste Kultur blot at have Bibliotheker men det dog nu kan siges at Bøger er allemands Eie og de fleste Mennesker ikke have Trang til at have Bøger bestandig ved Haanden, saaledes er det ikke nok at man kan gaa hen ogsee paa Kunst naar man vil vise en Fremmed hvad vi eie af Skatte, Kunstværker ere en Slup Billedbøger der ikke skulle blive staaende i Bibliotheket alene.
Det giver ikke et Folk den høieste Kultur at have det rigeste Bibliothek; det er langt mere betydningsfuldt at Bøger er Allemands Eie og at de læses.

Saaledes er det ikke nok at Kunstværker staa opstillede i tilgængelige Localer, som er tilgængelige nogle Timer om Dagen. Det skulde er ogsaa for deres Vedkommende langt betydningsfuldere at de er Allemands Eie og sees.
I Begyndelsen af Fiirserne kom nogle gode Borgere fra Maribo til mig, de vilde gjerne have et Museum, og de fortalte at i Maribo vidste man knap hvorledes en Statue saa ud, det var kun de enkelte som kom til Greven paa Knuthenborg, som der havde seet en Statue hvor der fandtes nogle Gibsfigurer alle byens øvrige Indbyggere som ikke havde været der havde aldrig seet en Statue!
Den Side af Kultur som repræsenteres af Sculptur var kun lidet dyrket i vort Land; thi det var vist ikke blot i Maribo at de ikke kjendte en Statue.
Dette betegner tilstrækkeligt, hvor meget eller lidet den Side af "Dannelse" er udviklet i vort Land thi...

Fakta

PDF
Note

Dansk

København

Carlsberg arkiv