Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-12-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beklager, at Løytved havde tilbudt Nationalmuseet nogle palmyrenske sager og ikke Glyptoteket. Han mener, at disse sager skal være ét sted..

Transskription

10.- 2.-86.

Kjære Hr. Consul Løytved.
Megen Tak for Deres venlige Brev af 25. f. M.
Jeg telegraferede idag: "Achetez collection 2.000".
Saasnart jeg faaer Besked fra Dem, at "Mineralierne" ere vel ombord og uden for Tyrkernes Rækkeevne, skal jeg sende Beløbet tillige med den Tillægssum af ca. fr. 300, som De da nærmere vil opgive mig.
Jeg indretter i denne Tid en smuk Opstilling til Palmyrasagerne i det nye Glyptothek, de blive ogsaa photographerede, og Dr. Simonsen tilligemed Prof. Eutin i Strassburg ville skrive om dem.
Jeg saae de Ting, De havde sendt til Antiksamlingen og beklager blot, at De ikke hellere havde tilbudt mig dem (især det større Hoved), idet jeg synes, det er rigtigst, at disse Sager saavidt muligt findes paa eet Sted ved Siden af Nogle, der ere i mit Eie.
Ogsaa det store Hoved vilde hos mig være af megen Værd, og i dets Sted vilde f. Ex. min lille, ægyptiske Statuette vistnok naturligere have sin Plads i Antiksamlingen end hos mig. - Men derom nærmere mundtlig.
Deres meget hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.