Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-07-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ takker Løytved for en cederplanke fra Libanon, og han frydes ved tanken om at få et kors, der er lavet i Jerusalem, til altret i Jesuskirken.

Transskription

10. - 7. - 85.
Kjære Hr. Consul Løytved.
Deres forskjellige Breve af 6. - 9. - 13. Juni og nu sidst af 3. Juli ere efterhaanden komne mig i Hænde.
Det gjør mig ondt, at jeg ikke kan kjøbe Deres smukke Guldsager og de øvrige Ting fra Syrien; men deels høre de ikke ganske hjemme i min Samling, og deels, og dette er Hovedsagen, har jeg nu de senere Aar været saa flot med Kjøb af den Slags Ting og Kunstværker, at jeg er nødt til at holde mig tilbage, især da under de nuværende Forhold Kilderne kun flyde sparsomt, og Ebben i Pengekassen gjør sig gjældende.
1.000 Tak for Cederplanken fra Libanon. - De taler om et Kors til Alteret, udført i Jerusalem! Det var en deilig Tanke! Kan De skaffe mig et saadant, saa vil det blive en skjøn Relikvie for Kirken. Da Alteret jo bliver det sidste, der skal gjøres, saa gjør Størrelsen Intet til Sagen. Alteret kan rette sig efter Korset; et lille Kors, som det, De nævner, vil jo let faae Plads.
Tetradrachmen er ankommen, og jeg har bogført de 25 francs; men det er vel bedst, at jeg sender, hvad jeg skylder Dem, til Beyrut.
De taler om Constantinopel. Ak, hvor gjerne vilde min Hustru og jeg ikke have mødt netop Dem der. Denne Gang lader det sig ikke gjøre.
Men det er et af mine høieste Ønsker, at vi engang kunde samles med Dem et Sted i Østerland.
Med de bedste Hilsener fra os begge er jeg

Deres hengivne
C. Jacobsen junior.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.