Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890'erne eller senere

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJs udkast til et interview "Om kunstens betydning i hjemmet".

Transskription

De ønsker altsaa at jeg skal tale om "Kunstens Betydning for Hjemmet"

Ja dér kunne vi vel strax være enige i at den er meget stor.
Det vil sige: I vort Land betyder Kunsten i Hjemmene rigtignok endnu ikke stort, men den kunde og det er det som De og jeg ønske bringes til at betyde meget mere end den gjør.
Imedens vi Danske vist med nogen Rette kunne tale om vor aabne Sands for Skjønheden Poesien i Natur og Litteratur, en Sands som er bleven udviklet i mange Slægtled saa er hos os vort Øje for Form og Farver ikke (medfødt og) udviklet i samme Grad.
Det er i det Hele paafaldende som man hos lægger liden Vægt paa den ydre Form. "Esse non videri" er et fortræffeligt Valgsprog, som de fleste gode Danske med Glæde kunne gjøre til deres eget, men dette "non videri" er ikke godt for Skjønheden

og meget uheldigt for Kunsten som skal udvikles.
Kunsten er endnu ikke lyst i Kuld og Kjøn i samme Grad som Litteratur og Videnskab i den almindelige Dannelse.
Og dog er den det lettest tilgængelige Land i aandens Verden, og paa samme Tid som den giver Menneskene den meest intensive Følelse af Nydelse.
Den Tid det tager Dem at læse en Bog maa maales i Timer Dage eller Uger, men De vil i faa Minuter kunne faae et Overblik over de største Kunstværker.

Den som søger Nydelse kommer derfor mageligere til Tilfredsstillelsen af sin Lyst ved at fordybe sig i Kunstens elysæiske Marker end den som (møisommelig) flittigt maa arbeide sig igjennem de skrevne Værker.
[ombyttes med følgende afsnit]

See paa Laokoon, Domkirken i Orvieto den sixtinske Madonna eller hvad De nu

holder meest af og De vil faae Indtrykket af hele Kunstværket paa een Gang. Virkniningen er øieblikkelig, men netop fordi al det Arbeide som Kunstneren i de lange Maaneder eller Aar har nedlagt i sit Værk virker umiddelbart og paa een Gang paa Dem føler De Virkningen kraftigt og Deres Nydelse har en Intensitet, som ikke føles hvor den er fordeelt over det længere Tidsrum, som det tager at læse en Bog.
Men heraf følger ogsaa at Mange, som ikke have Tid, Leilighed eller maaske Sands for Læsning, ville knne finde baade en Nydelse og et Dannelsesmiddel i Kunsten naar de blot ville søge det dér.
Kunsten kan saaledes langt mere end Bogen blive Fattigmands Eie baade til Glæde og til Udvikling.
Det er derfor en smuk Opgave at bidrage til dens Udbredelse selv til de tarveligste Hjem

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Note

Dansk

København
  • Orvieto

Carlsberg arkiv