Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-12-12

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

FP skriver fra Berlin, at han har bedt Lederer om at sende et marmorhovede til "gennemsyn"
til Glyptoteket. Han glæder sig over at kunne gå til forelæsninger hos Wilamowitz-Moellendorff.

Transskription

12 December 1913

Hr. Direktør, Dr. Carl Jacobsen!
Jeg var allerede i Gaar, Torsdag hos Dr. Lederer for at se paa det omtalte Marmorhoved, men besluttede at se det en Gang til, før jeg tog nogen endelig Beslutning med Hensyn til Afsendelse eller ikke. Efter i Dag igen at have beset det, har jeg givet Kunsthandleren Besked om at sende Hovedet til Glyptotheket, "zur Ansicht" naturligvis.
Det er utvivlsomt et Hoved fra Slutningen af Diadochtiden. I Haaret er der mere en Fordybning til et Bind end et egentligt Bind, og der kan vanskeligt være tale om egentlig knyttet Kongebind; jeg vilde nærmest sammenligne med den noget svagere Fordybning i Haaret paa vort Satyrhoved Nr. 477. I begge Tilfælde maa vi tænke paa et Hovedsmykke af Bronce.
Det meget storkornede Marmor ser ikke godt ud, hvor Forvitringen er stærk, men gennemgaaende er Hovedet jo godt bevaret.
Skønt det er et Portræt af en ung Mand med den sædvanlige sentimentale Hovedholdning i hell. Tid, er der en mærkelig "Idealisering" at bemærke, med Tilslutning nærmest til Hovedet af den fløjtespillende Satyr. Særligt paafaldende er den ganske korte Næse med den græske Profil og som Modsætning dertil den dyrisk mægtige Underkæbe og den tykke Hals. Der er noget ejendommeligt brutalt ved Hovedet, men det vækker Interessen og vinder ved gentagen Beskuelse. Jeg vilde derfor være tilbøjelig til at anbefale Købet, men jeg raader Dem til at have det nogle Dage til Prøvelse;
s. 2
straks vil De maaske føle Dem lige saa frastødt som jeg.
Det gaar godt hernede, og Loeschcke og hans Assistenter kappes om at lægge alt til rette for mig. Naar jeg er træt af at skrive, gaar jeg ind og hører et Par Forelæsninger. En saadan af Wilamowitz om Kejser Mark Aurel var en Oplevelse af Skønhed.

Med venlig Hilsen, ogsaa til Oppermann,
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev
Berlin
København

NCF arkiv, journal 531