Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-06-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bestiller Laurits Tuxen til at male kongefamiliens besøg på Ny Carlsberg i juni 1892. Besøget har fundet sted, da CJ afgiver bestillingen.

Transskription

Ny Carlsberg 6-6-92

Kjære Hr. Professor Tuxen
Hvis De enten (helst) strax eller i en ikke for fjern Fremtid har Leilighed har Leilighed til at male et ikke ganske lille Billede, saa vilde det være mig meget kjært om De vilde paatage Dem en Opgave som jeg netop hat faaet fat i i disse Dage.
Opgaven lyder
"Brygger Jacobsen og Hustru foreviser Ny Carlsberg Glyptothek for den kongelige Familie".

Vi havde nemlig den Ære i Onsdags at modtage samtlige kongelige og keiserlige Herskaber paa Ny Carlsberg og denne Begivenhed som er temmelig sjælden for almindelige borgerlige Dødelige - i det mindste i vort Land og som absolut ikke kan tænkes gjentaget i mit Liv vil jeg gjerne forevige i et Maleri, som en smuk Erindring for mine Børn, som ogsaa vare tilstede.

Størrelsen af Billedet skal være som Krøyers "Aftenselskab i Glyptotheket". Prisen: den samme som for dette, 6000 Kr. Ramme inclusiv.
Angaaende Compositionen af Billedet maa vi blive enige, hvilket næppe vil frembyde Vanskelighed.
Siig mig nu om De kan og vil paatage Dem denne Opgave.
Det er : Kan De strax eller dog i en saa nær Fremtid at De kan faa lidt af de kongelige at see

reise til Kbhn og blive her saa længe medens De male Billedet?

Jeg veed slet ikke hvilken Deres Adresse er om De er i Frankrig England eller Belgien eller andet Steds.
Hvis dette Brev derfor maaske ikke træffer Dem, og jeg saaledes ikke faaer Svar - lad os sige inden den 20 Juni saa betragter jeg Brevet som tabt og maa henvende mig til en Anden
Venligste Hilsener til Dem og Deres kjære Frue fra min Hustru og Deres hengivne

Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv