Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-07-06

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen har i London modtaget Carls Jacobsens seneste brev med forslag til kompositionen af billedet af kongefamiliens besøg. Han er bekymret for at lyset i Ragnaroksalen ikke er ideelt og foreslår i stedet Kejserindesalen med søjlerne i baggrunden. beder om et fotografi af rummet med nogle personer i.

Transskription

5, Elm Park Pa[rade], Fulham Road
London S.W. d. 6te Juli 1892

Kjære Hr Jacobsen
Maa jeg takke Dem for Deres venlige Brev af 29 Juni, som min Hustru har sendt mig fra Rebecq.
Deres Plan med Hensyn til Billedets Composition er sikkert rigtig, saavelsom Valget af Rummet. Det eneste er at Lyset muligvis er noget skarpt nedfaldende i Ragnaroksalen

og at i saa Henseende Kejserindesalen - med Søilerne i Midten - kunde yde nogen større Afvexling; paa den anden Side er, som De nævner, Trappen i det andet Rum til Fordel for Compositionen.
Jeg vilde gjerne bede Dem ved Lejlighed opgive mig det nøjagtige Maal paa Billedet, samt Hoved- Forgrundsfigurenes Størrelse og - dersom det ikke er for megen Ulejlighed - saa vilde et Fotografi af Rummet med nogle Figurer i være udmærket som Støtte for nogle forberedende Arbejder.
Som De ser af Ovenstaaende er jeg for Tiden i London, nærmest optaget

af at fuldføre et nyt Billede af Susanna, og lidt Pilleri for Dronningen. Der er megen Sandsynlighed for at jeg kommer til at male et Billede af Prinds Georges eventuelle Formæling, men denne vil i hvert Fald ikke finde Sted før til næste Sommer. Derved faaer jeg jo Lejlighed til at male en Del af de Personer som vare tilstede ved den kongelige Families Besøg hos Dem, og jeg kunde vel nok ved samme Lejlighed slippe til lidt "sitting" for Deres Billede, med mindre De ønsker det fuldført forinden.
I hvert Fald er der jo nok at tage fat i saasnart jeg kommer til Kjøbenhavn.
Jeg haaber at De og Deres Familie

stadigt befinde Dem vel, og med venligst Hilsen til Deres Hustru er jeg

Deres hengivne
L Tuxen.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London

Brevpapir med sørgerand.

København

Glyptotekets Arkiv