Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-06-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har spurgt Jerichau om skitsen til Alexanderfrisen var indbefattet i bestillingen og prisen på 10.000 Kr. Jerichau har tilsyneladende bedt om et forskud

Transskription

Løverdag 16-6-77

Kjære Hr. Professor Jerichau
Med Hensyn til de to Puncter i Deres Brev: Skizzen og Forudbetalingen, skal jeg for det førstes Vedkommende gjerne rette mig efter Deres Ønske at Tegningen ikke er indbefattet i de 10.000 Kroner
Mit Kjøb omfatte altsaa kun Relieffet.
Grunden hvorfor jeg lagde nogen Vægt paa at eie Tegningen var tildels den at jeg ville sikkre mig dens Bevarelse under og efter Udførelsen af Relieffet; men da jeg nu seer at De selv sætter megen Priis paa den, kan jeg deraf slutte at der vil blive handlet godt om den og at den ikke vil blive spoleret for Efterverdenen.
Med Hensyn til det andet Punct beklager jeg derimod meget at jeg ikke kan Dem. Jeg troede ikke at det var Skik og Brug at ikke ... Kunstnere modtog Forudbetaling paa Gibsarbeider [?]. Men selv om det endog var almindeligt kunde jeg i dette tilfælde ikke indlade mig derpaa af flere Grunde, som det vil blive for vidtløftigt at udvikle. Jeg beder Dem kun ikke misforstaa mig som om det var Uvillie. Min Bestilling er jo ikke for at jeg selv vil eie Relieffet - jeg vil vel vanskeligt kunne anbringe det hos mig selv; men den er fremkommen, for at muliggjøre et stort Kunstværks Udførelse, for at sikkre Dem at Deres Arbeide ....er godt ved at De har en Kjøber naar det er færdigt.
Da De ikke omtaler Tiden for Relieffets Afslutning, tør jeg maaske deraf slutte at den vil
[på langs]
finde Sted... [resten er utydeligt]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Årstallet er utydeligt, men 16/6 er i 1877 en lørdag.

København
København

Carlsberg Arkiv, kopibog