Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-01-25

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved sender CJ fotografier af de palmyrenske buster, han har købt i løbet af det sidste år. I alt drejer det sig om 30 buster og 23 hoveder etc. Løytveds numismatiske samling er forøget med flere sjældne stykker, og et katalog er under udarbejdelse.

Transskription

British Syrian Schools.
Beyrout 25 Januar 1886.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Deres venlige Skrivelse af 14. f. M. har jeg modtaget og takker for Vexelen paa francs 150; da min Regning er francs 115, bliver jeg Dem francs 35 skyldig.
Angaaende Sarcophagen har jeg indet mere hørt; jeg skrev til Herr d'Ehrenhoff derom, strax efter at have modtaget Deres Brev af 6. Nov; men har indet Svar faaet.
I det sidste Aar har jeg til forskillige Tider opkjøbt Palmyrinske Buster, de som jeg først nu Alt har samlet her i Beyrout. - Jeg tillader mig at sende Dem Photographierne af den hele Samling, som sikkert vil interessere Dem, da der er mange Skjønne Sager derunder.
1 det hele er der 30 Buster og Figurer, og 23 Hoveder og andre Stykker. - 1 Lampe med en Inskrift, 4 uden Inskrift, og 1 Mumie. Stykkerne og Inskrifterne paa det store Photographie ere publicered af Dr. Consul Schroeder i der "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft". De andre Stykker, han samtidigt beskriver, er Allerede i Deres Besiddelse. - Stykkerne paa de smaa Photographier ere ikke publicered og Alle ubekjendt.
Et interessant Stykke syntes Mumien at være, den store Inskrift med de 2 Hænder siges at have været anbragt

paa sammes Grav. - Jeg har udgivet for det hele 680 Napoléon or. - Da De i et af Deres Breve sidste Sommer skrev mig, at De maatte holde Dem tilbage af Indkjøbet af Syriske Antiquiteter, har jeg ikke før meddelt Dem om denne Samling. Dog da jeg nu, har det hele samlet, vil jeg Dog ikke disponere over den, uden at lade Dem det vide.
det syntes mig en Syn[d], at den ikke skulde blive forenet med Deres Samling, som dog i Videnskabelig Interesse vilde vinde derved.
Det har glædet mig at see, at De haver bygget til Glyptotheket og den Forøgelse det har faaet ved Chapu's Gravmonument, og andre Skjønne Sager. - De maa have megen Glæde deraf, og jeg er overbeviist, at Omgivelsen af saa megen Skjøndt og Kunst, ofte vil lette Deres Sind, naar Livets Sorger trykker det.
Det har ret gjordt os ondt, at see Deres Bekymring til den glædelige Begivenhed, De venter i Deres Hjem. Dog haaber jeg, min Kjære Herr Jacobsen, at dette er uden al Grund, og at vor himmelske Fader vil holde sin beskyttende Haand over Deres Hustru. Vistnok er der Øieblikke i Livet, hvor man med Angst og Bange seer Fremtiden imøde, i Særdeleshed naar En eller Anden Begivenhed forestaar hvore Kjære.
Men Gud seer i sin Naade ned til den ængstede Sjæl, som i saadanne Tider staar Ham nærmere end sedvanlig og sender fra det Høie Glæde og Velsignelse; og Han vil sikkert ogsaa denne Gang holde sin Faderlige Haand over Deres Kjære Hustrue, og fremdeles lede Deres Børn, at de opsøger Ham til Ære og Dem til Glæde. Fra mit Ophold i Constantinopel og korte Besøg til Europa kom jeg ende September tilbage; efter at have tilbragt nogle Uger paa Libanonen, hvor vi boer om Sommeren, kom vi i Slutningen af October til Beyrout, hvor jeg senere har været meget Beskjæftiget, omenskjøndt ingen væsentlige Forandringer har været i vor Mission, er der dog meget at bringe i Orden, naar man har været borte saalænge.

I vort Hjem er der, siden vore 3 ælste Sønner er borte, noget tomt, da vi kun har vor lille Thyra og Alexander tilbage (de har for Øieblikket Mæslingerne) isærdeles føler min Hustru Børnenes Fraværelse, hun er tilmed stedse lidende, da hun ikke kan taale Klimaet.-
For mine Samlinger har jeg i sidste Aar funden flere gode Sager. Af Inskrifter har jeg foruden de phoenikiske funden flere Græske og Romerske, som bliver publicerede i Paris. Min numismatiske Samling er især forøget med mange sjældne Stykker; jeg arbeider for Tiden paa dets Catalog.
I December blev jeg af H. M. Sultanen Allernaadigst udnævnt til Commandeur af Medjiedie Ordenet.
Hvorledes strider Jesus Kirken fremad? Korset for Alteret lader jeg udføre i Jerusalem.-
Mange Tak for Julerosen, og med mange venlige Hilsner fra min Hustru og mig selv, til Dem og Fru Jacobsen.

Med Høiagtelse
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895