Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-06-23

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fortæller Myhlenphort, at han er kommet i kontakt med Wolfgang Helbig, der har tilbudt at være behjælpelig med indkøb af kunst. Carl Jacobsen beder Myhlenphort undersøge hvad Helbigs honorar skal være.

Transskription

23-6-87

Kjære Hr. Consul Myhlenphort
Tak for Deres venlige Brev af 1ste Juni.
Jeg beklager meget at Vexlens Endorssering har givet Dem særlig Uleilighed og skal naturligviis undgaae dette i Fremtiden.
Jeg sender derfor det lille Beløb L 38,60 til Dem og skriver til Innocenti at han maa hente det hos Dem.
Deres Protegé H. H. Petersen har været hos mig og jeg kan glæde Dem med at fortælle at jeg strax talte til Vilh. Bissen om ham og Bissen var strax villig til at give ham arbeide paa en Marmorfigur som jeg havde bestilt hos Bissen.
Jeg er kommen i Correspondence med Helbig, som nu til Efteraaret forlader det tydske Institut, men forbliver bosiddende i Rom. Han har allerede

henledt min Opmærksomhed paa flere Sager i Rom som vilde være værdifulde Forøgelser til Glyptotheket.
Jeg spurgte ham om han kjendte Nogen som kunde og vilde varetage Glyptothekets Interesse i Rom og jeg fik det Svar som jeg saa smaat haabede at han vilde tilbyde sig selv.
Det er et delicat Æmne at tale med saadan en Mand om hans Honorar, jeg kjender heller Intet til hans Character - jeg har aldrig seet ham.
Hvis der igjen skulde komme en Anledning for ham til at søge Dem vilde jeg være Dem meget forbunden, om De vilde bringe Sagen paa Bane og navnlig meddele mig Deres indtryk, om De troer at han er Manden for at gjöre Kjöb i Rom til Glyptotheket.
Med venlig hilsen til Dem og Deres Frue fra os begge
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Rom
Wolfgang Helbig

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog 2

Wolfgang Helbig