Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-12-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er meget utilfreds med de kypriske sager, som Løytved har sendt ham.

Transskription

28. - 12. - 86.

Kjære Hr. Consul Løytved.
Deres ærede Breve af 15., 16. ds har jeg rigtig modtaget idag.
Misforstaaelsen med Antiksamlingen er opklaret; det var en lille Samling fra Hoffmann i Paris til mig, som havde faaet feil Adresse.
Den lille Lampe er kommen, og de to Kasser og Mumien ere paa Toldboden.

Jeg sender indlagt de fr. 2.800.
Venusfiguren har jeg ikke megen Interesse for; jeg maatte da see et Photographi først. Priisen er jo ogsaa en stor Sum.
Jeg haaber, at Sarcophagen fra Sidon maa blive Glyptothekets - det er da naturligvis baade Laaget og Sarcophagen selv: begge de to Relieffer, som De sendte mig Photographier af.
Naar Forskjellen kun er Priisen ombord og Priisen i Deres Huus, kan den vel ikke være stor. Dreier den sig kun om en hundrede Francs til at smøre Tolderen med,

saa vilde jeg dog ikke lade det strande derpaa - jeg vilde ansee det for meget ønskeligt, at den kom hertil, hvor der jo nu allerede er ligesom en Specialitet i Sarcophager.
Den cypriske Samling har henstaaet i Kasserne, lige siden den kom hertil for nogle Aar siden, men er nu pakket ud og opstillet i det nye Glyptothek. Jeg nægter ikke, at det var mig en ikke ringe Skuffelse at see den.
De havde sendt mig Photographierne baade af de faa,

meget ubetydelige Terracottastatuetter, som jeg rigtignok havde troet vare mere værd, og af Glassagerne og den store Samling Terracottavaser.
Disse sidste (75 Styk paa Photographiet) "about a third of collection only" ca. 225 Stykker mangle aldeles paa en halv Snees Lamper nær!!! - Hvor ere de dog blevne af.
Var det ikke Meningen, at jeg skulde have dem?????
Ogsaa Askeurnerne mangle. -

28 12 6
II
Heller ikke Glassene svarede til Photographiet, thi der var Samlingen meget mangfoldig, medens i Virkeligheden de Lysestageformede Glas jo findes i saa store Masser, at man slet ikke kan opstille dem alle.
Veed De iøvrigt Noget om disse Sagers Findested? - Ere de fra een Plads, eller ere de samlede rundt om paa Øen? Jeg agter at reise til Grækenland i Marts og April og tager rimeligvis

hjem over Constantinopel. - De kommer vel ikke tilfældigvis til Constantinopel i April? - Det var morsomt, hvis vi kunde mødes.
Der er Tale om, at en Expedition af Videnskabsmænd skal dertil. Sophus Müller, Jul. Lange, Vald. Smith o. flere.
Modtag til Slut mine bedste Ønsker for Dem og Deres, for et lykkeligt Aar; vi tænke tit paa Dem - jeg for mit Vedkommende mange Gange om Dagen, naar jeg passerer den store palmyreniske

Samling, som nu har faaet en værdig Plads i et af de smaa Cabinetter i det nye Glyptothek.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Efterskrift den 29. - 12. - 86.
Idag bleve Kasserne indclarerede. Mumien er ikke i synderlig god Forfatning og heller ikke saa interessant som den første, men jeg er dog tilfreds med at have faaet den.
Jeg forstaaer slet ikke Indholdet af de to Kister fra Palmyra.

De havde sendt mig de to indlagte Photographier: N. 1., N. 2 men Kasserne indeholde ganske andre (2 Buster uden Hoved og 4 separate Hoveder).
Jeg er heller ikke utilfreds over at have faaet disse, men de ere rigtignok meget mindre værd end N. 1 og N. 2.
Hvor ere disse henne? - Faaer jeg ikke dem? Dem vilde jeg meget gjerne have.
J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.