Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-06-27

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er glad for, at Løytved ikke har opgivet håbet om at erhverve Marsyas sarkofagen.

Transskription

27 6 7

Kjære Hr. Consul Løytved.
Det glæder mig særdeles af Deres Brev af 15. Juli at see, at De ikke har opgivet Haabet angaaende Erhvervelsen af Marsyas Sarcophagen fra Sidon.
Jeg er stadig villig til at give de 10.000 francs. - Det maa erindres, at Eieren jo har faaet Laaget betalt særskilt ovenikjøbet. - Som er en høi Priis, navnlig naar tillige tages i Betragtning, at Relieffet er dygtig itubrudt, og at det jo slet ikke er en heel Sarcophag, men kun en Side.

Men jeg maa naturligvis forlange, at Eieren besørger den ombord, da jeg dog ikke kan gjøre det her fra Ny Carlsberg.
Skal der smøres lidt til Tolderne, eller skal den passere en Mellemmand, saa kan jeg gjerne offre et Par hundrede Francs derpaa; men Prisen er saa høi. Eieren dog maa finde sig i at have lidt Udgift og Uleilighed.
De maa jo ogsaa kunne forvisse Dem om, at den Ting, der udføres, er den, som Photographiet udviser
[på langs af papiret] Det maa erindres at Eieren jo har faaet Laaget betalt særskilt ovenikjøbet

at Eieren ikke narrer mig og lægger noget Andet i Kassen, eller beholder Stykker selv.
Forunderligt er det med den overklistrede Indskrift foroven.
Hvad betyder det? Er der ikke dér nogle Gavtyvestreger bagved? Endelig maa jeg instændigt bede om. Pakningen bliver forsvarlig, og at der ikke lægges flere Lag med Figurerne imod hinanden.
Laaget kom hertil i sørgelig Forfatning. Et Stykke var itubrudt, og Reliefferne havde gnedet imod hinanden, saa at Næser

og Fremspring vare gaaede af. - Der laa 3 Relieffer over hinanden i een Kasse.
Dette maa endelig ikke gjentage sig; det er dog Synd, naar en Ting har bevaret sig i 2.000 Aar, at den saa skal ødelægges ved daarlig Pakning.

De 6 Buster fra Palmyra kunde jeg vel have Lyst til, men Prisen er for høi. Det allerhøieste jeg vilde give var 2400 francs, men jeg vilde dog forlange at see Photographierne deraf først.
Fortæller De mig ikke lidt om Deres Palmyrareise?
[på tværs] Tak for Avisen med Beretningen om Fundene i Sidon, som har interesseret mig særdeles meget.

Venlig Hilsen til Deres kjære Frue som til Dem selv fra min
Hustru og Deres hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.

844