Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-09-25

Dokumentindhold

Carl og Ottilia Jacobsen fremsender deres beslutning om at oprette Ny Carlsbergfondet som skal "virke i Kunstens Tjeneste". Vedlagt brevet er et forslag til en fundats for Ny Carlsbergfondet.

Transskription

NB !

Carlsbergfondets Bestyrelse

Det er i dag fem og tyve Aar siden at medundertegnede Carl Jacobsen satte sit Navn som Vitterlighedsvidne paa det af hans Fader til Oprettelsen af Carlsbergfondet udstedte Gavebrev, i det han derved vilde betegne sin hjertelige Tilslutning til J.C. Jacobsens høisindede Tanke.
Vi tillade os i dag hermed at bringe Carlsbergfondets Bestyrelse vor oprigtigste Lykønskning til Stiftelsesdagen og udtale vort bedste Haab for Fondets Fremtid.
Vi have længe tænkt paa, at

oprette et nyt Fond, som kunde virke i Kunstens Tjeneste her i Landet, og vi tage Anledning af denne Dags Betydning til nu at gjøre Virkelighed af denne Tanke, og i det vi ønske at det nye Fond maa kunne forenes med det ældre tillade vi os hermed at fremsende Gavebrev og Forslag til Fundats. Haabende at Carlsbergfondets Bestyrelse i det Væsenlige maa kunne slutte sig til vor Tanke ere vi
Med Høiagtelse og Ærbødighed

Carl Jacobsen Ottilia Jacobsen

1901 25/9
Udkast til Fundats for Ny Carlsbergfondet.

Fordi vi, Carl Jacobsen og Hustru Ottilia Jacobsen ville søge at sikre vort Fædreland, at en større Del af de Midler, som vort Bryggeri Ny Carlsberg aarligt indbringer, ligesom hidtil anvendes til først og fremmest at holde vor Fabrikation og vore Installationer paa Høide med det Bedste, og at Overskuddet anvendes i Kunstens og dermed beslægtede Formaals Tjeneste.
Fordi vi finde det smukt, at vi nu i tre Slægtled have repræsenteret en Bryggerfamilie, og formene, at vi, naar der maatte være en Mulighed for, at dette kan fortsættes endnu i et eller flere Slægtled, bør begunstige en saadan Mulighed ved at give vore Sønner og disses eventuelle mandlige agnater Adgang til at komme til at virke som Bryggere paa det Sted, som deres Forfædre have skabt, og

Fordi vi føle os overbeviste om, at det vil være til gjensidig Fordel for begge Carlsberg Bryggerierne, som nu i tyve Aar have staaet som Konkurrenter, at de blive sammensmeltede til en Enhed, hvorved den Sum af Kundskab og Erfaring, som er tilstede paa begge Steder, vil kunne blive fuldere udnyttet,- Bryggerierne faae deres Betydning, Anseelse og Indflydelse fordoblet og blive styrkede overfor den konkurrence, som tidligere eller senere uundgaaeligt maa komme,- og deres Drift i økonomisk Henseende blive mere fordelagtig,
Have vi besluttet at oprette en ny Afdeling af ”Carlsbergfondet” en Stiftelse, som skal have til Formaal at fortsætte den af min Carl Jacobsens Farfader og Fader og senere mig selv i Forening med min medunderskrevne Hustru … Virksomhed i Videnskabens og Kunstens

Tjeneste og have udarbeidet følgende Udkast til Fundats for den nye Afdeling af Carlsbergfondet, som føies til dette under særlig benævnelse som Ny Carlsbergfondet

§ 1

Vi skjænke i det fornævnte Øiemed til Sammensmeltning med Gamle Carlsberg vor Eiendom NY Carlsbergs Grund, Bygninger og Forretning efter medfølgende Specification og med de til Eiendommen og Forretningen hørende Rettigheder og Forpligtelser

§ 2

Fondets Formaal ere:
1) for Bryggeriets Vedkommende, at udvikle Ølfabricationen efter de samme Principper, som hidtil have været gjældende for begge Carlsberg Bryggerierne, og som have fundet deres Udtryk i de bekjendte Ord af J.C. Jacobsen, som altid skulle være den første for Bryggeridriften bestemmende Regel:
”Ved Bryggeriets Drift skal det være det stadige Formaal, uden Hensyn til den øieblikkelige Fordel, at udvikle Fabrikationen til den størst mulige Fuldkommenhed saaledes at dette Bryggeri og dets Produkter altid staae som et Mønster og ved deres Exempel virke til, at Ølbryggeriet her i Landet holdes paa et høit og hæderligt Standpunkt”.
2) For Kunstens Vedkommende
3) Dels at fortsætte den Gjerning, som vi have begyndt i Kunstens Tjeneste ved Oprettelse af Musæer, Anskaffelse af Kunstværker, Opførelse af monumentale Bygninger o.s.v.
4) Dels paa anden Maade, som i Tidens Løb maatte findes Formaalstjenlig, at fremme Studiet af Kunst og Kunstvidenskab
Alt med det Formaal for Øie at udvikle Sandsen for og Trangen til Kunst i vort Fædreland.
Ved Kunst forstaaes ikke blot Maleri, Skulptur og Arkitektur men tillige i vort Land lidet paaagtede Havekunst.
Saalænge jeg, Carl Jacobsen, eller jeg Ottilia Jacobsen, eller en af vore Sønner har Sæde i Bestyrelsen, skal der aarligt kunne anvendes indtil 10.000 Kr. til offentlige Formaal, som ligge udenfor Fondets ovennævnte Ramme. Fondets første Opgave er Fuldførelsen af Ny Carlsberg Glyptotek.

§ 3

Fondets Bestyrelse bestaar af tre Medlemmer
1) Formanden, hvis Plads først indtages af Stifterne d: underskrevne Carl Jacobsen og efter min Død eller Fratrædelse medunderskrevne Ottilia Jacobsen, og derefter en af vore Sønner, saaledes at den ældste af disse er førsteberettiget til at indtræde,.
2) Et af Formanden foreslaaet Medlem, hvis Valg godkjendes af Carlsbergfondets Bestyrelse og
3) Et af Carlsbergfondets Bestyrelse foreslaaet Medlem, hvis Valg godkjendes af Formanden.
4) Efter Stifterne og deres Sønners Død eller Fratrædelse vælger Carlsbergfondets Bestyrelse samtlige tre Medlemmer, dog bør mindst en mandlig Agnat af Stifteren, hvis en saadan, fuldmyndig og fuldværdig er tilstede, ved en indtrædende Vakance indvælges i Bestyrelsen.
Anm. Hvis Stifterne skulde være døde eller skulde fratræde, inden en af deres Sønner har naaet 25 Aars Alderen og som fuldmyndig kan indtræde som Formand i Bestyrelsen, henlægges Indtægten – forsaavidt der ikke allerede er taget Bestemmelse om dens Anvendelse enten derved, at Fuldførelsen af Ny Carlsberg Glyptotek er stillet for Fondets som dets første Opgave eller ved efterfølgende af Bestyrelsen taget Beslutning , - i sikre rentebærende Papirer, som kunne benyttes, naar den paagjældnde har naaet 25 Aars Alderen.
Aldersgrænsen for Bestyrelsens Medlemmer er 70 Aar, hvilken Bestemmelse dog ikke gjælder for Stifterne og deres mandlige Agnater.
De valgte Medlemmer vælges for en Tid af ti aar og kunne, forsaavidt de ikke nedstamme fra Stifter-

ne, ikke umiddelbart gjenvælges
Ved det første Valg kan der vedtages en kortere Periode for det ene eller for begge de valgte Medlemmers Vedkommende for derved at forebygge, at flere Bestyrelsesmedlemmer eller hele Bestyrelsen kommer til af fratræde paa samme Tid.
Bestyrelsen er berettiget til at opsamle en Del af de aarlige Indtægter til et Reservefond eller til senere Anvendelse eller til Dannelse af et Grundfond.
Bestyrelsen aflægger aarligt Regnskab og Beretning til Carlsbergfondet.
Bestyrelsens Medlemmer ere ulønnede, men Bestyrelsen har Ret til at ansætte en lønnet sekretær

§4

Hvis Bestyrelsen efter Stifterens Død maatte være i Tvivl med Hensyn til Fundatsens Forstaaelse, forelægges vedkommende Spørgsmaal for Carlsbergfondets Bestyrelse til Afgjørelse ved sammes Resolution

§5

Forandringer i eller Tilføielser til Fundatsen kunne kun ske ved kgl. Stadsfæstelse af en eenstemmig Indstilling fra Carlsbergfondets og Ny Carlsbergfondets Bestyrelser og kun under Forudsætning af at Fondets Midler anvendes i Hovedformaalenes Tjeneste.

Til Bekræftelse med vore egenhændige Underskrifter
Ny Carlsberg den 25de September 1901

Carl Jacobsen
Ottilia Jacobsen

Til Vitterlighed

Helge Jacobsen
Vagn Jacobsen
Hesberg
Poul C. Poulsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Carlsbergfondets arkiv