Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ vil gerne købe en samling oldsager, selvom han egentlig ikke har råd. Han beder Løytved sørge for at genstandene bliver forsvarligt emballeret.

Transskription

15. 2. 1886

Kjære Hr. Consul Løytved.
Deres venlige Telegram modtog vi forleden Dag, og i Dag modtog jeg Deres elskværdige Skrivelse af 25. Januar.
Jeg skal ikke nægte, at Photographierne af Palmyrasagerne indbyde meget til at erhverve denne Samling til Danmark; paa den anden Side er jo 13.600 frs en svar Sum, og jeg frygter sure Miner af min Kassemester, naar jeg alligevel har bestemt mig til strax hellere at springe i det end at krybe i det og bede Dem sende mig den hele Samling
Her er dog at bemærke, sørg endelig for, at Kasserne blive stærke; De er jo selv en gammel Snedker og forstaar Dem paa den Slags Arbeide blive solidt gjort.
Det vilde være den sletteste Oeconomie at spare nogle Kroner paa Kasserne. - De erindrer, at selv den sidste Samling kom her til dygtig slaaet i Stykker (jeg har maaske ikke en Gang sagt Dem, hvor galt det var, for ikke at bedrøve Dem).
Kasserne maa laves til de erholdte Stykker, og naar et Stykke er lagt ned, maa der stoppes tæt og fast omkring det med Papir eller Hø. Og skal der lægges et Stykke ovenpaa, maa det første holdes nede med Tværbrædder, som sømmes fast.
Er De nu ogsaa vis paa, at De kan faae Sagerne udførte, at Tyrkerne ikke confiskere de bedste Stykker, som de gjorde paa Cypern? De nævner kun, hvad De selv har givet for Sagerne, men ikke den Priis, De vil sælge dem for.
De taler om phønikiske og græske og romerske Indskrifter; jeg erindrer ikke, har De nogen Samling af saadanne? Jeg beder Dem, ikke at godskrive mig Differencen i den sidste Recipisse: 35 fr.; jeg meente, den kunde være en Slags Compensation for Rentetabet, De har haft.
Jesuskirken ligger naturligvis stille, medens det er Vinter, men der tegnes og forberedes godt, saa at Arbeidet kan begynde, saasnart Frosten ophører. - Jeg har allerede bestilt de ca. 70 Granitsøiler polerede, som skulde være en af dens bedste Prydelser.
Jeg studerer i denne Tid det Hellige Land; der udkommer et stort og fortræffeligt, tydsk Værk af Ebert, som jeg subscriberer paa. Det er ligesom, vi kommer Dem nærmere derved! Det gjør os meget ondt, at Deres kjære Hustru stedse er lidende. - De bedes at bringe hende de hjærteligste Hilsener fra os begge.
Min kjære Hustru har det rigtig godt og vore Børn ligesaa.
Vi maa nu tage os i Vare ikke at blive for meget Egoister - det er ikke sjældent, at Folk, der føler sig saa særdeles lykkelige i deres Familie, glemmer Omverdenen!
Med de bedste Hilsener fra min Hustru og mig selv er jeg
Deres hengivne
C. Jacobsen junior.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.