Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-01-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er meget vred på Andreas Weis.

Transskription

20-1-1909

Hvor er det muligt, Andreas, at Du kan lade Dig bruge af Andre imod en Ven, i mod mig; bag min Ryg forhandle om Ting, som Du dog maa vide at Du forstaaer Dig mindre paa end den Bryggeridirection Poulsen Andersen og mig, som har med Sagen at gjøre!
I Torsdags Aftes er Du aldeles enig med mig i, at man ikke skal bryde en Overenskomst som kun har bestaaet 6 Procent af sin Tid. Du er i den allerhøieste Grad paa det Rene med at vi dog maa vente Aaret

ud før der tages Bestemmelse. Du er enig med mig i at det baade er begge Stifteres Tanke, at Hensynet til Carlsberg Bryggeri gaaer forud for Hensynet til Fondene og Du burde ialtfald være enig med mig, at man (Du ved, Brutus) ikke foretager Noget førend jeg er kommen hjem
Er det D.F.B. eller Holm eller mig Du er Ven med ?

Intet skal blive gjort imedens jeg - han og jeg - er borte indtil efter 1ste April, og dermed lader mig reise bort lige i det Øjeblik hvor jeg skal deeltage i Forhandlingerne - men det som gjør mig endnu mere ondt end det øvrige det er Din Optræden i denne Sag

Carl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet