Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-01-11

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ savner sønnerne efter juleferien. Han beder dem igen kun at bruge metersystemet og ellers at passe studierne!

Transskription

Søndag Aften
11-1-3

Mine kjære Sønner
Siden I reiste have vi her havt ganske stille Veir, saa vi have kunnet haabe at Eders Overreise ikke har været alt for ubehagelig.
Helges Telegram i dag glædede mig meget.
Mama er i dag i Meerløse, og kommer først hjem i Aften
Det var en deilig Tid da vi havde Eder hos os; kun føle vi jo Savnet af Eder saameget mere nu I ere reiste.
Men jeg kan vel gaa ud fra
s. 2
at ogsaa I føle noget Savn af Hjemmet og at I vil gjøre hvad der staar i Eders Magt for at komme hjem igjen.
Det beroer paa Eder selv.
Jo flittigere og alvorligere I driver Eders Studier jo hurtigere kan I jo gjøre det færdigt.
Lad os derfor nu først og fremmest tale om eders Arbeide.
Jeg gjentager hvad jeg sagde Eder i vore Samtaler.
I maa nu arbeide efter en bestemt Methode og gaae systematisk frem.
s. 3
Dette ville I bedst virkeliggjøre ved at nedskrive chronologisk Alt hvad I iagtage og af disse Noter maa I da udføre en Beskrivelse (en "Rapport") over den hele Brygningsmaade hos U, som I saa snart I kunne faae den færdig maa sende mig. I erindrer at jeg foreslog at den Ene begyndte med Korn, Maltning (Sukker og om det Sceneri/Svineri) og at den Anden begyndte med Brygning og Gjæring.
Eders Noter og Rapporter maa være affattede i Decimalsystemet Celsius Thermometer Kilogram Vægt Meter Maal Ballings Saccharometer dog har jeg ikke noget i mod at I bruge Allans Flydevægt, som I fik over med, der svarer
s. 4
til Balling noget nær som 4 til 1.
Gaae strax til Stephenson og faae udleveret den lille Bog, Brugsanvisning som hører til hans Ølanalyse Apparat.
Tal med U om at faae en anden Lærer i Chemie for Vagn og eventuelt en Lærer i Physik for Eder begge. Allerbedst var det hvis der begyndte et Semester i Chemi eller Physik ved Universitetet eller den Polytekniske Skole eller en anden offentlig Anstalt i Edinb. saaledes at I kunde følge Forelæsningerne, hvor I da saa ogsaa vilde faae alle Forsøgene at see.
Lev nu vel kjære To.
Eders hengivne
Papa.

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.