Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-25

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har afsendt 8 kasser med antikker.

Transskription

British Syrian Schools, Beirut, 25. Marts 1885.

Min kjære Herr Jacobsen.
Deres venlige Brev af 4. d. M. har jeg modtaget. - Det gjør mig ret ondt ikke at have kunnet imødekomme Deres Ønske at faa den første Samling for 2.500 francs eller tage nogle af Stykkerne derfra. Men jeg haaber, De vil være tilfreds.
Jeg er Dem særdeles Taknemlig for at tage sig af min Sarcophag, og jeg er overbeviist om, at naar Hr. E. Udenrigsministeren tager Sagen rigtig op, at vi vil faa Tilladelse til at sende den bort. Med Indskibningen af de haver jeg havt en Deel Omstændigheder og Ubehageligheder, saa at jeg har maattet gjøre nogle forandringer i Kisternes Bortsendelse.
De ere dog nu dog lykkelig kommen Afsted, og De vil modtage 8 Kister, Mærked C.I. I - VIII igjennem den Østerrigske Ungariske Lloyd Expedition. - Jeg haaber, de vil andkomme i Danmark i good Behold, og at deres Indhold rigtigt vil være til Deres Tilfredshed.
De vil finde nogle Blyfragmenter i Kisterne, disse ere fra Antike Blysarcophager. - Ogsaa en Steen, ved at betragte den vel, vil De finde en Kieleindskrift derpaa; det er et lille Stykke af Klippen med Nebucadneser Indskriften, hvoraf De haver et Aftryk.
Det glæder mig rigtigt, at De vil nu opføre Jesuskirken, maatte den blive til en rig Velsignelse for Mange, Cederplanken for Altared, eller hvortil De vil benytte den, skall jeg sende med det første. Det skall være mig en Glæde at see Ny Carlsberg 01 i Beirut, hav den Goodhed at bede "Actor" at sende mig Priserne, og hvorledes det bedst kunde sendes hertil, jeg antager via Liverpool, Alexandria, eller med det Forenede Dampskibs Selskab.Fra Liverpool kommer her ofte directe Dampskibe fra Pappayanis & Co.; Hovedsagen vil være at finde en billig Transport, for at kunde concurrere med Andre Ølsorter.
Naar Kisten kommer, skall jeg sende Prøver til forskillige Stæder her og paa Kysten og skal gjøre mig al Umage for et godt Resultat.
Naar De sender mig Vexelen, beder jeg at føie francs 46 dertil, som jeg har havt i ikke forudseende Udgifter. Vi ere, Herren været Lovet, Alle vel, og min og jeg selv, sender Dem Deres Fru og Børn vore venlige Hilsninger - og jeg forbliver.
Min Kjære Herr Jacobsen, Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.
Disse Dage havde vi Prindserne Carl og Eugène af Sverrige her.
Jeg havde den Ære at modtage dem, de reiste i Gaard.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895