Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-05-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Transskription

4-5-11

Hr Dr. Fr. Poulsen
Tak for Deres Brev af 25 April og Brevkort af 1. ds.
Det er tvivlsomt om jeg selv kan faa Tid at komme til Strassburg i aar, skjøndt jeg gjerne vil det.
Det vil være mig meget kjært at faa farvede Copier af Tegningerne i Strasborg.
"Grotto del mare" er ligesaa tilgjængelig som de andre. Jeg har været i den med Helbig men vi kunde ikke see Spor af Malerier, men det kan jo nok være at der dog kan ses noget.
Glem ikke i T. Querciola at lægge Mærke til Beenstillingen paa Figuren i Nischen paa høire
s. 2
Sidevæg, med de opløftede Arme. Benene er i Monumenti og i den vaticanske Copi afbildede (tegning) medens de skulle være (tegning).
Da De ikke nævner T. Francesca Giustiniani formoder jeg, at der ikke er Tegning af den i Strasborg, og at vi saaledes ikke dér ville finde la bella ballerina paa høire Sidevæg.


At kjøbe hele Michaelis Bibliotheket huer mig ikke ret - i alt fald ikke saa længe jeg ikke veed hvad det indeholder udenfor det som De har nævnt.
Det synes at , hvis man vilde anvende en større Sum paa Kjøb af Bøger, maatte det være nyttigere at gjøre et Valg af det vi særlig trænger til.
s. 3
Vi kan jo faa let Adgang til de kostbare Værker paa de herværende Bibliotheker, at det maa være mindre magtpaaliggende at stifte en (et) helt nyt, som vi desuden daarlig har Plads til, Vi maa jo ogsaa
have baade ægyptiske og moderne Værker, hvis vi virkelig skulde samle et Glyp. Bibliothek.
Men derom kunne vi jo tale naar De kommer hjem.

Men venlig hilsen
og Ønsket om et behageligt ophold i Italien
er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen

Jeg sender Dem et Udklip af det florentiske Blad La Nazione 20 April hvoraf De vil se at Milani vil danne en Samling af Facsimiler som det synes i Stil med min.

Fakta

PDF
Brev
København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog nr. 15, moderne kunst