Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1925-01-14

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen indstiller Johannes V. Jensen til Nobelprisen i litteratur for 1925.

Transskription

Ny Carlsberg Glyptotek
København den 14deJanuar 1925

Til Svenska Akademiens Nobelkomité
Stockholm.

Mine Herrer!
I Henhold til Deres Forespørgsel af December 1924 tillader jeg mig herved at foreslaa den danske Forfatter

Johannes V. Jensen

til Nobelprisen i Litteratur for 1925.
Den nu 52 Aar gamle Digter er ubestrideligt Danmarks største Digterbegavelse og en af de originaleste og frodigste Digtere i Nutidens Europa. Hans Himmerlandshistorier I-III" viser ham som en ypperlig Fortæller, mens hans egentlige Styrke ligger i Naturbeskrivelserne og i Skildringerne af primitive Sjæle og af Barnesinde. Den aabenbarer sig ikke alene i "de exotiske Noveller", men ogsaa i Romanserien: Kongens Fald og den Række mærke-

lige præhistoriske Romaner - "Bræen", "Skibet", "Norne Gæst", "Christoffer Columbus" og "Kimbrenes Tog" - der er samlet i en Cyklus under Fællesnavnet: Den Store Rejse. Skildringen i "Christoffer Columbus" af den gotiske Katedral og af Aztekernes Generobring af deres Hovedstad eller i "Cimbrenes Tog" af de smaa nordiske Børn i Tyttebærrisene og deres Naturfølelse ved Dag og Nat gør ingen nulevende Digter Johs. V. Jensen efter. I hans Hymner til Mandsmod og Kvindesødme er der Sagadigtningens Kraft og fortættede Livsfylde.
Men netop dette nordiske der er saa ganske enestaaende hos Digteren, forklarer og undskylder ogsaa hans Svagheder: Mangel paa Kompositionerne, Mangel paa Klarhed navnlig i historiske og filosofiske Betragtninger, Mangel paa Forstaaelse af de mere nuancerede Enkeltsjæl[e]. Det er et Stykke Vikingeornamentik, der i denne Digtning har faaet en Renæssance.
Ogsaa i hans "Digte" (1906) og i "Aarstiderne" (1923) viser hans Storhed som Digter og er vel det mest harmoniske i hans Produktion. De bør yderligere bestyrke Akademiet i Overbevisningen om, at Norden hædrer sig selv ved at give ham Nobelprisen malgre tout.
Hans Værker indsendes samtidigt med dette

Ærbødigst
Frederik Poulsen
Dr. phil. M.V.S

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Stockholm

Glyptotekets arkiv. Frederik Poulsens kopibog fundet i Bygningsarkivet

Nobelpris