Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-12-27

Afsender

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Tuxen beklager overfor Rosenørn-Lehn, at han ikke har kunnet skaffe de afstøbninger af franske skulpturer, han var blevet bedt om. Projektet har været forfult af uheld.

Transskription

15, impasse Hélène, Avenue Clichy. Paris d: 27de Decbr. 81

Hr Baron Rosenørn-Lehn

Det er nu snart 8 Maaneder siden, at jeg af Deres Excellence fik det Hverv, gjennem min Tilstedeværelse i Paris, at bidrage mit til at Sculkptursamlingen paa Christiansborg kunde komme i Besiddelse af forskjellige Hovedværker i den franske Billedhuggerkunst; dette gjorde jeg med saameget mere Glæde, som jeg ansaa det for et særdeles vigtigt Uddannelsesmiddel for vor hjemlige Kunst.
Denne Sag har mod al Forventning stødt paa saamange Hindringer, at den

desværre for Tiden synes at være gaaet fuldkomment istaa. Vanskelighederne ere særligt fremkomne derved at Arbejderne dels ere i Privatmænds Besiddelse, dels er kjøbte af Kunsthandlere til Reproduction i mindre Maalestok, - i begge Tilfælde med Frasigelse af al Ejendomsret fra Kunstnerens Side.
Jeg vil tillade mig her at give en Oversigt over hvad der er gjort fra min Side.
Formen til Houdons "Voltaire", havde været i Louvres Eje, men viste sig at være ødelagt, og det vilde være forbundet med Vanskelighed og stor Bekostning at faa taget en ny over Originalen paa Theatre francais.
Formen til Gloria victis" af Mercier [Mercié] existerede muligt endnu i Barbediennes
Eje, men jeg har ikke kunnet træffe Kunstneren, da han var rejst til Udlandet; det samme var Tilfældet med Mr Chapu.
Mr Falguières har til mig 2 Gange lovet at lade tage Afstøbning af sine Arbejder "En Dreng med Hane" og "Tarcisius marture", samtidigt med at Hr. Brygger Jacobsen har skrevet, og Mr Dubois talt til ham derom, men Alt uden Resultat.
Den som har stillet sig velvilligst over for Sagen er Mr Barrias, men her har et Par kjedelige Uheld tilsyneladende bragt det hele i staa. Formen til hans Gruppe "les premieres funérailles fandtes i Thiebaut & frères Værge, men da den skulde flyttes hen til Gibseren blev den, ved en ubegribelig Uagtsomhed fra Folkenes Side

slaaet i Stykker. Nu stod kun tilbage "le sermont de Spartacus" af samme Kunstner, og her maatte der tages ny Form; dette mødte imidlertid uforandret et aldeles bestemt Afslag fra Ejerens, Banquieren A. Dreyfuss' Side.
Alt dette har jeg underrettet Hr. Brygger C.Jacobsen, jun: om, men da jeg ikke senere har hørt noget fra ham, antager jeg at han paa Grund af alle disse forskjellige Uheld har tabt Taalmodigheden, og har ladet Sagen falde.
Jeg kan ikke andet end i høj Grad beklage, at jeg ikke paa bedre Maade har været i Stand til at røgte dette Hverv; skulde det komme paa Bane igjen, vil det selvfølgelig være mig en Glæde at gjøre fornyede Anstrengelser, saavist som jeg troer, at der fra min Side ikke er undladt noget, som kunde tjene til at fremme Sagen.

Med største Højagtelse
Deres ærbødige
L. Tuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv