Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-24

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved ønsker Carl Jacobsen tillykke med det nye (midlertidige) hjem på Frydendalsvej og tilbyder at skaffe ham orientalske tæpper, hvis det skulle have interesse.

Transskription

Constantinopel 24 Jan: 1890

Hotel Impérial

Min Kjære Hr Jacobse,

For Deres venlige Brev af 14. d. m. takker jeg, ogsaa for de lovede Photographier af de Gjenstande, som De nyeligt har faaet herfra, for at de med Deres Tilladelse kan blive publiceret.

De havde den Venlighed for et Par Aar siden at sende mig Photographier af Kunstværker i Glyptotheket. Naar jeg kommer til Beyrout skal jeg lade Dem vide hvad jeg haver, og skal da være taknemlig for at modtage Photographier af de Sager, jeg endnu ikke haver.-

Hovedet uden Næse som De skriver De vilde gjærne have, har jeg gjordt mit mugligste for at faa det for francs 400. - , men den gode Mand er meget egensindig, og i Formiddag er det først lykked mig at faa ham til at modtage P. Türck 20 (fr 460) saa at De nu er i Besiddelse af Stykket. De vil modtage det enten over Triest eller Marseille, for Kisten, og for at faa det Ombord, vil jeg nok have at betale henved 40 fr., saa at jeg beder Dem om at være saa venlig at sende mig en Çhegue paa 500 françs.

Jeg indeslutter 2 Photographier, Det Romerske Hoved "Tiberius" ? skal være i Adrianopel, og det Græske Hoved, en "Athlet" ? skal tilhøre en Belgier eller Hollænder, som er paa Reisen. Ønsker De at jeg skal søge at faa nærmere Underrettelse om Stykkerne, skal jeg med Glæde gjøre det. - ? Det er saa svært at underhandle med Folk her, de lyver allesammen, derfor vil jeg gjerne have saa lidet med dem at gjøre som mugligt. Dog har jeg bragt det saa vidt at de ikke gjanske kan haandtere mig, som de gjærne vilde. - Stykkerne syntes smukke og vistnok ikke uden Interesse, De ere begge i Marmor og naturlig Størrelse. -

(Kat. Nr. 121.) Kyzicys Attys Busten, er funden i et Tempel, og var anbragt paa den ene Side af Indgangen til et Sanctuaire, paa den anden Side af Indgangen var anbragt en anden Figur, "Cybele", men det skal have været i en saa daarlig Tilstand at man ikke vilde tage det bort. - Om det var det berømte, store Tempel i Kyzicus vidste Manden ikke.-

Jeg antager, De har faaet Hovederne fra Marseille, Det skulde være mig Kjært at vide hvad De syntes om dem.-

I Deres nye Hjem Ønsker jeg Dem og Deres Familie, mine hjærtelige Lykønskninger. Skulde De Ønske nogle gode Teppige eller Andet herfra staar jeg Dem fuldstændig til Tjæneste, Priesen paa gode Persiske Teppige og Løbere variere imellem 25 a 40 fr. per Kvadratmeter, og for Smyrnateppige 20 â 30 fr. per Kvadratmeter. Jeg har selv kjøbt et Par rigtig smukke Teppig, Skulde De Ønske noget beder jeg at opgive Maalet. Løberne ere sedvanligt 1 Meter à 1,10 Meter brede og 3 til 4 Meter lange.-

Professor Eutin var her nyeligt for et Par Dage, paa Gjennemreisen, han er reist videre til det Nordlige Syrien.-

Med mange hjærtelige Hilsner
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved

P.S. Ønsker De jeg skal gjøre noget for at komme i Besiddelse af Hovederne representered paa medfølgende Photographie beder jeg Dem om at sende disse tilbage, at jeg har noget at holde mig til. -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895

tæpper, Palmyra