Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Udateret

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens redegør for Laura Jacobsens formue og testamentariske ønsker. Carl er blevet enig med sin mor om, at hendes formue gradvist skal benyttes til hans igangværende projekter (Glyptoteket, Jesuskirken og Nikolaj Kirke) snarere end den skal tilfalde hans børn, "der kunne tage skade af saa megen overflod".

Transskription

Min Moder og jeg ere enige om Følgende:
Renterne af den hende efterladte Formue som angives til c. 2.000.000 Kr beregnet til 4% ere i det de ville andrage c. 80.000 Kroner aarligt mere end rigelige til hendes personlige Underhold og private Godgjørenhed.
Af Capitalen er 750.000 sat fast til Fordeel for mine Børn, der vil altsaa ved Boets Slutning blive en Capital af c 1.250.000 Kroner fri
Med Undtagelse af et Legat til Fordeel for Trængende Kvinder, som skal bære min Moders Navn og funderes

med 100.000 Kroner er det min Moders Ønske at Capitalen i sin Tid skal tilfalde mig, hvis jeg overlever hende.
Denne Capital c. 1.250000 ønsker jeg ikke at beholde selv, som Eiendom, naar den engang tilfaldt mig, og den er saa stor at den kan benyttes til Udførelse af een eller flere af de Opgaver der ligge mig paa Hjærtet
I første Linie, Glyptothekets Udvikling, Jesuskirkens Fuldendelse, og Nicolai Kirkespiir og Kirkeplads Istandsættelse.
Da det deels kan have sin Betydning at disse Opgaver løses imedens jeg er i fin min bedste Livskraft,

da det fra min Moder selv vil have Interesse og være til Glæde at see hendes Søns Planer virkeligjjorte medens hun forhaabentlig endnu er i Live, overhovedet at see den Formues Magt som hun har i sin Haand blive brugt efter hendes Bifald,
da ifald jeg skulde dø og Formuen gaae over til mine Børn, disse snarere maatte befrygtes at tage Skade af end have Nytte af saa meget Overflod ere vi fremdeles blevne enige om at jeg efterhaanden overtager de disponible Midler til ovennævnte Formaals Realisation x) og svarer min Moder den fastsatte Rente saalænge hun lever.
Midlerne indføies ikke i mine Forretnings-

Bøger men henlægges som et Fond under sin særlige Conto, til hvis Control min Moders Værge til enhver Tid har Adgang.
x)
efterhaanden som der bliver Brug for dem.

Fakta

PDF
Note

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Glyptotekets arkiv