Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-06-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Myhlenphort har haft besøg af Helbig, der meddelte at sarkofagen fra grev Moy er afsendt fra München. Om betaling med veksler.

Transskription

Rom d 1 Juni 1887

Kjære Herr Jacobsen,
Deres Brev af 28 f.M. modtog jeg imorges. Det var netop min Hensigt at skrive til Dem idag for at sende Dem Kvitteringerne fra Giacomini for de 6250 Lire og fra Innocenti for de 30.609,90c da Helbig kom herop for at meddele mig at den Sarcophag som de ved ham har kjøbt af Grev de Moy allerede er paa Veien fra Munchen til Kjøbenhavn. Da jeg ikke ligeoverfor ham jo ikke behøver andet Bevis end hans uopfordret givne Erklæring om at den for længe siden er udenfor Italien, saa fik hans strax sin Vexel, som han her hos mig endosserede til Grev de Moy, og jeg sender Dem saaledes vedlagt alle tre Kvitteringer. Med Hensyn til Innocentis Vexel, da sagde han til mig, at De har tilladt ham at opgive Dem nogle smaa Omkostninger som han har havt ved Expeditionen her til & fra Jernbanen samt Vexelstempel, og jeg lovede ham, da jeg ikke har Grund til at betvivle hans Ord i den Sag, at sende Dem hans lille Nota for L 88.60 som han haaber De vil godtgøre ham. Hvad Vexelstemplet angaar, er summen rigtig; den Udgivt bør ellers kunne spares for Fremtiden ved at De af Banken i Kjøbenhavn forlanger Cheque fra Rom og ikke Vexel. Jeg anser det forøvrigt for rigtigt at raade Dem til at være forsigtig, om saadan Transaction gjentager sig, idet det er risikabelt at endossere en Vexel til en Mand der er under Fallit. Ganske vist kan De dertil sige, at derfor sender de Vexelen til mig, der først udleverer den naar han har kvitteret, og saa er De udenfor Sagen, men saa maa De ikke overdrage til en Anden at gjøre Expeditionen herfra til Livorno, saaledes som denne Gang til Giacomini. Denne kom nem-

lig til mig før Innocenti, og forlangte Vexlen udleveret til sig beraabende sig fra Deres skriftlige Ordre til ham angaaende Speditionen, og da jeg naturligviis bad ham saa høfligt som muligt, om at lade mig være fri for saadanne urimelige Fordringer, da den Vexel der var mig sendt ikke lød paa hans Navn, saa begyndte han at slaa paa, at en Vexel lydende til Innocentis Ordre kunde sequestreres. Jeg svarede ham naturligviis, at om saadant kunde der ikke være tale saalænge Vexlen var hos mig, og mit Værge vilde den kun forlade, naar jeg havde faaet behørig Kvittering af rette Vedkommende. Dermed maatte han gaae, men da Innocenti kom for at faae sin Vexel, da var Giacomini med, og han forlod ham ikke før Innocenti havde betalt ham. Dette var nu vel nok for denne Gang, efterde det var Giacomini selv, som skulde have Pengene af Innocenti, men faaer han en anden Gang at vide at Innocenti til Dem har kjøbt Sager af en Anden saa kan han som en af Fallitboets Administratorer beslaglægge en saadan Vexel hos Banquieren, og det vilde væe haardt for Innocenti og ubehageligt for os. Sagen vilde gaae tryggere for Innocenti om det undgaaes at hans Navn findes paa nogen Vexel eller på noget creditiv, saalænge han er Fallit, og det vil han vedblive at være længe,-
Apropos! Har De nogensinde i Kjøbenhavn Brug for en i enhver Henseende udmærket Marmorhugger, der oven i Kjøbet er en Mand med mere Kunstnerkald i sin lille Finger end adskillige Andre i deres hele Krop, og tilmed Hæderligheden selv, saa

vil jeg anbefale Dem saa varmt som jeg formaaer Herr Marmorhugger Hans Pedersen, der efter c 4 Aars Ophold her er vendt hjem til Danmark. Har De havt Tid til at besöge Udstillingen hjemme saa vil De have lagt mærke til hans Ismael. Den har han han selv undfanget og lavet helt & holdent og den bekjendte Bronzestøber her Nelli blev saa indtaget i den, at han har kjøbt Retten til at reproducere den her.. Hans Adresse er for Tiden Rørholmsgade 18 3. Sal Kjøbenhavn, men Akademiet vil sikkert altid kjende hans Adresse. Som sagt han er en sjældent dygtig, beskeden og hæderlig Mand, som uagtet han har gjennemgaaet det herværende Akademis Cursus som Billedhugger og har bestaaet Examen med udmærkede Vidnesbyrd, alligevel ønsker Virksomhed som Marmorhugger, indtil han kan naae videre ved egen Kraft. Han har bedt mig om at nævne ham for Dem, og jeg gjør det gjerne, uagtet jeg sidst af Alt vil plage Dem med Introduktioner i den Retning. Jeg sender ham mit Kort med et par Ord som Introduktion til Dem. Tag det saa ikke ilde op, at han præsenterer sig for Dem.-
Gudskelov at Deres Moder & Deres Hustru ere komne lidt til Ro i Hjemmet. Vi bede begge om vor hjerteligste Hilsen til Dem og alle Deres Damer paa Ny & Gamle Carlsberg.
Deres hengivne C. A. Myhlenphort

Min Hustru bragte Dagbladet op til Pasteurs for at de kunde læse Beretningerne om Høitidelighederne. Vi syntes de maatte faae Leilighed til at dele vor Tilfredshed over den Landesorg som deri fik sit Udtryk.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Carlsberg Arkiv

Sarkofag
HIN 57