Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har brug for udenrigsministeriets hjælp til at skaffe en kopi af Dubois rytterstatue af Connetablen Anne de Montmorency.

Transskription

Ny Carlsberg
24-1-87

Deres Excellence
Paul Dubois har som bekjendt udført til Hertugen af Aumale en Rytterstatue af Connetablen Anne de Montmorency, som nu er støbt i Bronce i overnaturlig Størrelse. Den mindre Gibsmodel i naturlig Størrelse var i Sommer udstillet paa Salonen i Paris og vandt udeelt Bifald som et den store Mester fuldt værdigt Arbeide.
Den "høie Ro" som Grækerne og vi, der have lært at Thorvaldsen, skatte vil maaske gjøre, at dette Kunstværk vil vurderes endnu høiere hos os end i Frankrig.
Jeg bad da strax Dubois om at tale med Hertugen af Aumale om at faae

Tilladelse til at tage for min Regning en Astøbning til Glyptotheket af dette Værk.
Dette har han nu gjort og skriver d 20' ds:
"Quant au Connetable de Montmorency j'ai fait une démarche auprès du duc d'Aumale. Il est assez jaloux de la proprieté unique et a fait briser le grand modèle qui a servi à la fonte. Quant au petit modèle qui a eté exposé il le donne au Musée de Troyes (Dubois Fødeby) où sont beucoup des mes modèles et autorise un seul exemplaires en plâtre pour le musée de Copenhague (understregningen er af Dubois)
Vous pourriez peut être agir auprès de lui par votre gouvernement pour ce que vous désirez"
Jeg kommer nu atter her som bedende til Deres Excellence.
Sagen synes jo blot at forlange et forløsende Ord fra Udenrigsministeriet til Hertugen.
Hertuges Tilladelse til at tage en Form over Statuen er ikke blot en Villighed imod P. Dubois men en Courtoisie imod Danemark (ellers vilde jeg jo ikke have faaet Anviisning paa Regeringens Mellemkomst) jeg veed derfor ikke om jeg ikke helst skulde træde ganske i Baggrunden saaledes at den eventuelle Anmodning til Hertugen om at faae definitiv Tilladelse til at tage Form slet ikke udgik fra mig men fra Ministeriet. Men dette maa jeg

jo ganske overlade Deres Excellence at bestemme.
I det Haab at Deres Exellence ikke tager mig denne nye Henvendelse ilde op er jeg

med største Taknemmelighed og Hegivenhed
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Hs Excellence
Lehnsbaron Rosenørn-Lehn
Kammerherre p.p.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptoteket. Carl Jacobsens kopibog